Selkokielinen puhe ja vuorovaikutus

Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen taidot ovat hyödyksi kaikissa työtehtävissä, joissa asiakkaina on selkokielen käyttäjiä. Kun osaat yksinkertaistaa omaa puhettasi ja tukea puhekumppaniasi keskustelussa, palvelet asiakkaittasi entistä paremmin. Selkokeskuksen koulutuksessa selkokielen tutkimustietoa yhdistetään käytännön puhe- ja vuorovaikutusharjoituksiin pareittain ja pienryhmissä. Koulutuksemme auttaa sinua kehittämään asiakastyön vuorovaikutustaitoja, toimitpa viranomaistehtävissä tai yrityksen asiakaspalvelijana.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, opetus- ja ohjaustyön ammattilaiset, asiakaspalvelutehtävissä toimivat, kaikki selkopuheesta kiinnostuneet

Sisältö

Koulutus antaa perustietoa ja valmiuksia, kuinka kohdata selkokielen käyttäjä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

  • Miten yksinkertaistat omaa puhetapaasi?
  • Kuinka tuet selkokielen käyttäjää aktiiviseen osallisuuteen keskustelutilanteessa?
  • Miten väärinymmärryksistä päästään yhteisymmärrykseen?
  • Miten suojelet vuorovaikutustilanteessa osallistujien kasvoja?
  • Mikä suomenkielisessä puheessa on helppoa tai vaikeaa ihmiselle, jolla on kielellisiä vaikeuksia?

Koulutuksessa voidaan käsitellä tarkemmin erilaisia puhetilanteita kuten asiakaspalvelua, opetuspuhetta tai haastattelua tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Koulutukseen voi myös yhdistää selkokirjoituskoulutuksen sisältöjä.

Rakenne

Koulutus jakautuu kahteen osaan:

  • teoriaosuus antaa perustiedot selkokielestä ja selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeista
  • käytäntöosuudessa harjoitellaan ja tarkastellaan yhdessä erilaisia puhe- ja vuorovaikutustilanteita.

Harjoituksiin voidaan liittää myös videoitujen vuorovaikutustilanteiden analysointia.

Toteutusvaihtoehdot

  • Luento (2 tuntia)
  • Puolen päivän koulutus, jossa lyhyitä käytännön harjoituksia (4 tuntia)
  • Koko päivän koulutus, johon sisältyy laajempia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia (7 tuntia).

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Marjo Timonen
marjo.timonen(at)kvl.fi

Julkaistu: