Lätt språk i tal och växelverkan

Det lätta talspråket gör det lättare att kommunicera i situationer där personer som behöver ett lätt språk är närvarande.
Lätt talat språk

  • hjälper dem som samtalar att skapa samförstånd och gör diskussionen lättare att förstå
  • uppmuntrar dem som samtalar att växelverka och sporrar dem att ta initiativ
  • låter de samtalande uppleva en positiv och belönande växelverkan, oberoende av språkliga svårigheter.

En del av instruktionerna för hur man skriver lättläst passar också för lätt talat språk. T.ex. långa och abstrakta ord är svåra både i tal och skrift. En del av instruktionerna för lättläst skriftspråk lämpar sig inte eller är inte tillräckliga för talat språk.

Lättläst och samtalsundersökningar

Bakom direktiven för lätt språk ligger samtalsanalytisk forskning om språklig asymmetri. Vid språklig asymmetri förs en diskussion där parternas språkliga färdigheter är på mycket olika nivå, t.ex. när den ena använder sitt modersmål och den andra ett främmande språk.

Bekanta dig med litteratur om lätt talat språk och växelverkan (på finska)

Publicerat: