Puolueiden vastauksia lukijoiden kysymyksiin

1. Suomessa on paljon ihmisiä, joilla on kommunikoinnin ongelmia. Esimerkiksi virastossa he eivät ymmärrä virkailijoita, koska nämä puhuvat liian nopeasti. Mitä puolueenne tekee, jotta kaikilla on oikeus saada palvelua selkokielellä tai selkeällä kielellä?

Kokoomus

Julkisten palvelujen täytyy olla esteettömiä ja kaikkien saavutettavissa. Tähän sisältyy myös selkokielisyys. Viranomaisten on annettava neuvoja niin, että ne ymmärretään. Tämä velvollisuus neuvoa on kirjoitettu lakiin. Virkailijoita täytyy kouluttaa huomioimaan erilaiset tilanteet.

Keskusta

Jokaisella täytyy olla oikeus saada sellaista apua ja palveluja, joita hän tarvitsee. Työntekijöiden koulutuksessa ja työpaikkojen käytännöissä täytyy ottaa huomioon se, että kieli on selkeää ja ymmärrettävää.

Ylen toiminnassa erityisryhmien tarpeet ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa. Selkokieliset uutiset on tärkeä tiedonlähde kehitysvammaisille ihmisille. Se on tärkeä myös monille muille, joilla ei ole vammaa. Myös kauno- ja tietokirjallisuuden kääntämistä selkokielelle pitää tulevaisuudessa edistää yhä enemmän.

Kristillisdemokraatit

Viranomaisten täytyy noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Niihin sisältyy muun muassa palveluperiaate, palvelun asianmukaisuus sekä neuvontavelvollisuus. Työntekijöitä täytyy kouluttaa, jotta he osaavat edistää erityisryhmien huomioimista ja palvelua viranomaistoiminnassa.

Henkilön täytyy saada avustaja, jos hän tarvitsee sitä asioidensa hoitamisessa.

Perussuomalaiset

Perussuomalaiset arvostaa hyvää äidinkieltä. Perussuomalaiset on huolissaan muutenkin suomen rapautumisesta, etenkin liiallisen englannin kielen ylivallan takia. Kansalaisten lukutaito heikkenee kaiken kaikkiaan. Etenkin nuorilla saattaa olla pahoja vaikeuksia käyttää kieltä.

Haluamme palauttaa hyvän ja selkeän kielen aseman ja arvostuksen. Selkokielisyys paranee samalla. Iso parannus olisi jo se, jos valtion virastoja velvoitettaisiin viestimään ymmärrettävästi.

Me emme halua passivoida myöskään maahanmuuttajia siten, että tarjoaisimme heille palveluja vain omalla äidinkielellä. Kaikkien pitää Suomessa osata suomea tai ruotsia. Selkokielisyys palvelee myös maahanmuuttajien kielen oppimista.

Sininen tulevaisuus

Sininen tulevaisuus pitää tärkeänä sitä, että kaikki ihmiset tulevat ymmärretyiksi. Virkailijoiden täytyy osata viestiä niin, että kaikki asiakkaat ymmärtävät, mitä virkailija kertoo ja toisin päin. Myös tulkkauksen saaminen eri tilanteissa auttaa siinä, että viestinnän ongelmat vähenevät.

SDP

Haluamme vahvistaa kaikkien ihmisten oikeutta saada yksilöllisiä palveluja, joita he tarvitsevat. Se tarkoittaa myös selkeämpää kieltä, jos sitä tarvitaan. Viranomaisten tulee saada koulutusta selkokieleen ja selkeään kielen käyttöön. On erittäin tärkeää, että viranomaisten nettisivut, lomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla myös selkokielisinä.

RKP

Usein virkailijat eivät tiedä, että he puhuvat liian nopeasti. On tärkeää lisätä tietoa siitä, että pitää puhua selvästi. Haluamme myös antaa hyvät mahdollisuudet niille järjestöille, jotka lisäävät tietoa näistä asioista.

Vasemmistoliitto

Viranomaisten täytyy aina kiinnittää huomiota palveluissaan myös esteellisyyteen. Kaikilla on oltava samat mahdollisuudet palveluihin.

Pelkkä näennäinen mahdollisuuksien tasa-arvo ei riitä. Todellinen tasa-arvo edellyttää sitä, että eri ryhmiä voidaan tukea eri tavoin. Esimerkiksi sairaiden ja vammaisten täytyy saada palvelua sekä tukea, jota terveet ja vammattomat eivät tarvitse.

Työpaikoilla tulisi järjestää säännöllisesti koulutusta, joka liittyy esteettömyyteen.

Vihreät

Viranomaisilla täytyy olla henkilö, joka vastaa selkokielestä ja saavutettavuudesta. Selkokielinen materiaali lisää hallinnon avoimuutta ja sen toiminnan ymmärrettävyyttä.

Viranomaisille täytyy taata riittävät voimavarat ja riittävä osaaminen, jotta ne voivat tuottaa helposti ymmärrettäviä sisältöjä. Viranomaisten täytyy myös hankkia koulutusta siitä, miten he voivat hyödyntää selkokieltä.

Erityisesti tämä koskee tekstejä, jotka Kela ja muut viranomaiset tuottavat kansalaisille, esimerkiksi päätöksiä. Mahdollisimman monien kansalaisten tulee itse ilman apua ymmärtää, mitä heitä koskevat päätökset tarkoittavat.

Tulevaisuudessa viranomaisen täytyy tarvittaessa käyttää myös selkokieltä. Jo perustuslaki edellyttää, että julkisten palveluiden on oltava kaikkien käytettävissä. 500 000 suomalaisen tulee saada heille saavutettavaa palvelua myös viranomaisilta.

Yleisradiolla on jo selkokielisiä sisältöjä, esimerkiksi selkokieliset uutiset. Yleisradion täytyy silti yrittää lisätä selkokielisiä ohjelmia.

Lisäisimme Selkokeskuksen voimavaroja. Liittäisimme selkokielen perusteiden opiskelun esimerkiksi lähihoitajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja äidinkielen opettajan opintoihin. Turvaisimme selkokielisen kirjallisuuden tukemisen opetusministeriön määrärahoista.

2. Puheen ja kommunikoinnin ongelmat hankaloittavat hakemusten täyttämistä ja päätösten ymmärtämistä. Mitä puolueenne tekee, jotta tasapuoliset palvelut ja ihmisarvoinen kohtelu turvataan näille henkilöille?

Kokoomus

Viranomaisten täytyy pyrkiä käyttämään kieltä, joka on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Tämä periaate on kirjoitettu hallintolakiin.
Julkisten palveluiden selkokielisyyteen täytyy kiinnittää huomiota. Se toteutuu esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja kohentamalla työntekijöiden osaamista.

Keskusta

Selkeän kielen pitää olla palveluissa aina lähtökohta. Kansanvalta toimii, kun asiat ymmärretään. Virallisten asiakirjojen, lomakkeiden, esitteiden ja ohjeiden pitää olla selkeäkielisiä. Tämä koskee sekä suullisia että kirjallisia ohjeita ja asiakirjoja.

Kyse on monesti tahdosta ja toimintatavoista, joita pitää parantaa. Mikään laki ei edellytä, että kielen ja sanojen täytyy olla vaikeita. Sen sijaan hallintolaki toteaa, että viranomaisen täytyy käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Selkokeskuksen ja selkokieltä edistävien järjestöjen toiminnan edellytyksistä pitää huolehtia. Järjestöt tekevät tärkeää työtä, jotta ihmiset saavat tasa-arvoiset palvelut ja tasa-arvoisen kohtelun.

Kristillisdemokraatit

Viranomaisten kouluttaminen edistää palvelun tasoa ja neuvontavelvollisuuden toteutumista. Avustajan käyttöä näissä tilanteissa täytyy lisätä.

Perussuomalaiset

Sama vastaus kuin ensimmäisessä kysymyksessä.

Sininen tulevaisuus

Ihmisarvoinen kohtelu kuuluu kaikille. Se on asia, josta ei voi tinkiä missään tilanteessa. Siniset edellyttävät, että kaikilla ihmisillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintoihin.

Hakemusten ja päätösten pitää olla sellaisia, että kaikki ymmärtävät, mistä niissä on kysymys. Siniset ajavat tasavertaisia terveyspalveluita kaikille.

SDP

Päätösten tulee olla selkeästi ilmaistuja. Ne täytyy saada selkokielellä esitettynä, jos joku pyytää. Hyvään hallintoon kuuluu neuvonta. Myös sitä täytyy painottaa.

Ihminen voi saada esimerkiksi kielteisen päätöksen viranomaiselta. Liian usein käy niin, että hän ei ymmärrä, mihin päätös perustuu ja mitä täytyy tehdä.

RKP

Kaikilla on oikeus saada ymmärrettävää tietoa ja apua hakemusten täyttämisessä. Ihmisillä on oikeus ymmärtää päätöksiä, jotka koskevat häntä. Jos päätökset ovat liian vaikeita ymmärtää, pitää olla mahdollisuus saada apua.

Vasemmistoliitto

Viranomaisten teksteissä täytyy aina pyrkiä mahdollisimman selkeään kieleen. Silloin asiakkaalle jää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa.

Mikäli henkilö tarvitsee tukea, hänen täytyy sitä yhdenvertaisuuden nimissä myös saada. Esteettömyydestä viranomaispalveluissa pitäisi puhua nykyistä enemmän myös koulutuksessa.

Vihreät

Viranomaisten sähköisten palveluiden täytyy noudattaa käytettävyyden vaatimuksia. Niiden täytyy olla mahdollisimman saavutettavia. Kaikki eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita. Siksi myös asiakaspalvelijoita täytyy kouluttaa palvelemaan selkokielellä.

Myös kirjalliset viranomaisten päätökset täytyy saada selkokielisenä, jotta mahdollisimman moni ymmärtää itse, mitä häntä koskevat päätökset tarkoittavat.

3. Digitalisaatiosta puhutaan paljon. Moni asia hoidetaan verkossa.
Miten pitäisi ottaa huomioon henkilöt, joille verkossa toimiminen on vaikeaa?

Kokoomus

Haluamme, että asiointi kasvotusten on mahdollista. Palveluiden toteutuminen tai asiointi viranomaisten kanssa ei saa epäonnistua siksi, että asiointi verkossa on liian vaikeaa.
Käynnistimme edellisen hallituskauden aikana esimerkiksi koulutuksia, joilla vahvistettiin aikuisten digitaitoja.

Keskusta

Tärkeimpien verkkosivustojen tärkeät sisällöt voitaisiin tuottaa selkokielellä. Tekstiä täytyy voida kuunnella myös lukuohjelmilla. Verkkosivustojen suunnittelun tavoitteena pitää aina olla se, että ne tukevat esteetöntä pääsyä tietoon ja tekstin ymmärrettävyyttä.

On tärkeää, että viranomaiset ja muut organisaatiot tarjoavat palvelua ja apua myös puhelimitse ja kasvokkain ainakin niille henkilöille, jotka palvelua tarvitsevat.

Kristillisdemokraatit

Henkilökohtainen asiointi täytyy säilyttää viranomaisten toiminnassa. Erityisryhmien käyttöystävällisyys täytyy ottaa huomioon, kun verkkopalveluja kehitetään.

Perussuomalaiset

Valitettavasti digitalisaatiota on vaikea estää – kaikki on yhä enemmän sähköistä. Paras keino auttaa ihmisiä on järjestää erilaisia kursseja, auttavia puhelimia ja digipisteitä. Niissä autetaan esimerkiksi senioreita ja muita, joille asia on vaikeaa. Digisyrjäytyminen on todellinen uhka monille suomalaisille.

Sininen tulevaisuus

Digitaaliset palvelut ovat mahdollisuus, jota täytyy hyödyntää enemmän. On totta, että kaikki eivät osaa tai pysty hoitamaan asioita verkossa. Siksi on tärkeää, että  asiointi kasvokkain on edelleen mahdollista.

Palveluja pitää edelleen saada muutenkin kuin digitaalisesti. Silti ihmisiä täytyy ohjata digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Kukaan ei ole syntynyt digitalisaation ammattilaiseksi. Se vaatii opettelua meiltä kaikilta.

SDP

Varsinkin viranomaisten toiminnassa täytyy aina olla mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun.

RKP

Verkossa voidaan tehdä yhä enemmän. Tämä on monesti hyvä asia, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta toimia verkossa yhtä helposti. Siksi on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus saada apua, jos tarvitaan.

Haluamme varmistaa, että kaikilla on samat mahdollisuudet. Haluamme, että etenkin julkisia palveluja voi saada kasvokkain.

Vasemmistoliitto

Verkkopalveluiden pitää olla saavutettavia. Viranomaisten palvelua täytyy järjestää myös muuten kuin verkossa.

Verkkopalveluissa esteettömyys täytyy ottaa huomioon. Ohjelmistokehittäjiä ja palveluiden suunnittelijoita täytyy kouluttaa, että he ymmärtävät erilaisia tarpeita. Eri kieliversiot palveluissa ovat vähimmäisvaatimus.

Vihreät

Verkkopalveluissa täytyy ottaa huomioon kaikki ihmiset. Käytettävyys ja saavutettavuus täytyy ottaa kaiken palvelujen kehittämisen lähtökohdiksi.

Kun palveluja testataan, mukaan täytyy ottaa testaajia, jotka tarvitsevat esteetöntä palvelua. Rajoitteet, jotka vaikeuttavat verkossa toimimista, voivat olla moninaisia. Usein muistetaan vain eri tavoin esteelliset, kuten näkövammaiset, mutta unohdetaan kielellinen saavutettavuus kokonaan.

Viranomaisten ja keskeisten yksityisten sähköisten palveluiden täytyy olla esteettömiä. Kaikki tärkeät tiedot täytyy saada selkokielellä.

Jos vapaaehtoinen esteettömyyden parantaminen ei etene, täytyy olla valmis laatimaan lakeja, jotka veloittavat. Jo olemassa olevien lakien toteutumista täytyy valvoa. Perustuslaki edellyttää, että julkisten palveluiden on oltava kaikkien käytettävissä.

4. Moni vammainen ja pyörätuolissa oleva ihminen on kaikkein heikommassa asemassa yhteiskunnassamme. Mitä puolueenne tekee, jotta vammaiset ihmiset saavat tarvitsemiaan palveluja, esimerkiksi avustajan tai puhetulkin, nopeammin kuin nykyään?

Kokoomus

On hyvin tärkeää, että vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään laadukkaasti. Se on tärkeää yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kannalta.
Vammaisilla täytyy olla paremmat mahdollisuudet valita itse tai tuetusti, kuka heidän palvelunsa tuottaa. Silloin palvelu vastaa paremmin asiakkaan yksilöllistä tarvetta.

Keskusta

Keskusta haluaa uudistaa vammaispalvelulain, joka takaa nykyistä paremmin yksilölliset palvelut. Kannatamme henkilökohtaista budjettia.

Kristillisdemokraatit

Sote-palvelujen kehityksessä täytyy edistää ihmisten arjen sujuvuutta ja turvallisuutta. Vammaisen henkilön täytyy saada riittävästi tukea. Palvelujen saatavuuden ja laadun täytyy parantua. Palvelujen täytyy vastata paremmin asiakkaan tarpeisiin.

Vammaisella on oikeus omaan kotiin ja pysyvään asumiseen. Hänellä on myös oikeus tukeen, joka mahdollistaa asumisen omassa kodissa. Itsenäisen asumisen mahdollisuuksia on lisättävä niille vammaisille, joilla on kyky itsenäiseen asumiseen. Muut tuetut asumisen muodot täytyy varmistaa niille, jotka niitä tarvitsevat.

Henkilökohtainen budjetointi täytyy ottaa käyttöön. Se on yksi tapa toteuttaa palveluja. Se vahvistaa vammaispalvelujen asiakkaan valinnanvapautta, osallisuutta ja oikeusturvaa.

Samalla täytyy varmistaa riittävä ohjaus ja se, että palvelut toteutuvat laadukkaasti. Vammaispalvelut pitää tarjota lähipalveluina.

Kuljetusten turvallisuus täytyy varmistaa.

Perussuomalaiset

Kuntien toimintaa pitää yhtenäistää. Yhteisten sääntöjen täytyy olla voimassa. Niiden toteutumista täytyy myös valvoa. Suurin ongelma on kuitenkin rahan puute.

Perussuomalaisten politiikka asettaa suomalaiset etusijalle. Siitä seuraa, että on enemmän voimavaroja huolehtia omien erityisryhmiemme asioista. Tämä on kaiken toimintamme punainen lanka. Haluamme siirtää meidän omien kansalaistemme – vanhusten, vammaisten, sairaiden, lasten – auttamiseen sen rahan, mikä nyt menee maahanmuuttajien hoitamiseen.

Sininen tulevaisuus

Siniset ovat ottaneet vahvasti kantaa vammaisten oikeuksien puolesta eduskunnassa. Siniset saivat neuvoteltua eduskunnassa lisärahoitusta avustajakoiratoiminnan kehittämiseen. Se parantaa kaikkia koiraa odottavien asemaa.

Lisärahoitus täytyy käyttää avustajakoirajonojen purkamiseen. Tällä hetkellä ne ovat aivan liian pitkät. Avustajakoiran saaminen helpottaa vammautuneiden ihmisten arkea monin eri tavoin.

SDP

Vammaispalvelulaki täytyy uudistaa. Sen toteutukseen täytyy olla tarpeeksi voimavaroja. Päätökset palveluiden saannista täytyy antaa ajoissa.

RKP

Kaikilla on oikeus saada tarvitsemiaan palvelua nopeasti. On syytä selvittää, miksi kestää liian kauan, jotta tilanne saadaan ratkaistua.

Vasemmistoliitto

Kuntien täytyy palkata lisää omia avustajia vaikeavammaisille. Palveluseteleitä täytyy käyttää nykyistä enemmän, jotta saadaan henkilökohtaisia avustajia.

Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen työntekijöitä täytyy palkata kuntiin. Tulkkaukseen varattuja tunteja täytyy lisätä, jos on tarvetta.

Vihreät

On tärkeää, että vammaisen henkilön toimintakykyä tuetaan pitkäjänteisesti. Se tarkoittaa, että järjestetään tarvittavia tukipalveluita ja kuntoutusta. Siinä kuunnellaan asiakkaan omia toiveita ja tarpeita. Yksilöllisten palvelujen, esimerkiksi henkilökohtaisen avun, pitää seurata vammaista ihmistä sinne, missä hän asuu ja liikkuu, eikä päinvastoin.

Kaikkien vammaisryhmien tukeen täytyy taata riittävät voimavarat. Erilaisia terapioita täytyy olla tarjolla riittävästi ja oikeaan aikaan.

Lakien täytyy taata kaikille vammaisille ihmisille tarpeelliset palvelut ja tukitoimet. Ne mahdollistavat yhdenvertaisuuden, itsemääräämisoikeuden toteutumisen, osallisuuden ja syrjimättömyyden.

Palvelujen hakua täytyy selkeyttää ja yksinkertaistaa niin, että ne ovat paremmin saavutettavia. Lisäksi vammaisille ihmisille täytyy antaa neuvoja palveluista, joita on saatavilla, ja oikeudesta käyttää erilaisia palveluita.

Vammaisten ihmisten osallisuutta täytyy tukea kaikissa päätöksissä. Siten vammaisten ääni saadaan nykyistä paremmin kuuluviin. Vammaisneuvostot ja -järjestöt voivat tukea tätä.

5. Vammaisten ihmisten asuntoloita ja hoitokoteja kilpailutetaan. Usein halvin ja huonoin vaihtoehto voittaa. Mitä puolueenne tekee, jotta kehitysvammainen ihminen voisi itse vaikuttaa siihen, millaisissa asunnoissa he saavat asua? Ei kansanedustajienkaan asuntoja kilpailuteta!

Kokoomus

Kilpailutuksissa ongelmana on se, että asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus ei toteudu, jos päätöstä ohjaa halvin hinta. Haasteena on hankintaosaamisen puute kunnissa. Kaikki kunnat eivät ole osanneet hankkia asuntoja asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti.
Nyt kunnille järjestetään ohjausta ja koulutusta. Hallitus on varannut vuodelle 2019 rahaa, joka vahvistaa kuntien osaamista hankinnoissa. Palveluiden kilpailutuksessa täytyy ottaa huomioon laatu ja asiakkaan oikeus vaikuttaa asuinpaikkansa valintaan.

Keskusta

Vammaisella ihmisellä täytyy olla nykyistä parempi oikeus vaikuttaa omaan asumiseensa. Tämä voi toteutua esimerkiksi asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin avulla.

Keskustan ansiosta vuoden 2019 budjetissa on nyt koulutusrahaa. Sen avulla kunnat voivat toteuttaa hankintalakia paremmin. Tavoitteena on muiden muassa, että kunnat ymmärtävät, miten hyvin vammaisen asumisessa hänen oman äänensä voi ottaa huomioon.

Kristillisdemokraatit

Asumispalvelut voidaan tuottaa julkisina palveluina. Silloin niitä ei tarvitse kilpailuttaa. Jos kunta ulkoistaa palveluja, elämänikäiset asumispalvelut voidaan sulkea kilpailutuksen ulkopuolelle. Hankintaa koskevien lakien uudistamista täytyy harkita.

Erityistarpeet täytyy kartoittaa kattavasti ennen kilpailutuksen toteutusta. Lain mukaan laatukriteerejä voi asettaa jo nykyisin. Silloin pelkästään hinta ei ratkaise.

Vammaispalvelujen kilpailuttamisen osaamista täytyy lisätä. Silloin palvelujen hankinnassa korostuisivat korkea laatu ja vammaispalveluiden erityistarpeet.

Perussuomalaiset

Tämä on perussuomalaisten mielestä täysin kestämätöntä. Vammaisten ihmisten elämä ei voi olla myynnissä vähiten tarjoavalle.

Emme suhtaudu kielteisesti yksityisiin toimijoihin. Mutta näemme vammaisten, vanhusten ja monien muiden ryhmien kohdalla, mihin kaiken mittaaminen rahassa johtaa.

Johdonmukainen linjamme on, että meidän täytyy auttaa suomalaisia erityisryhmiä ja tarjota heille ihmisarvoinen elämä. Se näkyy myös vammaispolitiikassamme.

Pidämme kohtuuttomana, että kaikkein heikoimpia kohdellaan menoerinä. Heistä säästetään ja heidän palvelunsa kilpailutetaan aina uudelleen.

Hyvinvointivaltion tulee hoitaa heikoimpansa arvokkaasti. Vammaisen ihmisen koti on yhtä arvokas kuin kenen tahansa muun. Päätöksentekijöiden pitää kantaa inhimillistä vastuuta siitä. Koti ja merkitykselliset hoitosuhteet eivät ole myytävänä halvimmalla hinnalla.

Julkisille ja yksityisille toimijoille ja yrityksille täytyy olla enemmän velvoitteita, jotka perustuvat lakiin.

Sininen tulevaisuus

Puolue on ollut aktiivisesti tekemisissä eri vammaisjärjestöjen kanssa. Puolue on kuunnellut heidän huoliaan, jotka liittyvät kilpailuttamiseen.

Siniset toimivat kunnissa niin, että asumispalvelujen laatu otetaan kilpailuttamisen kriteereissä paremmin huomioon. Palveluja ei tarvitse kilpailuttaa koko ajan, vaan palvelusopimuksista täytyy tehdä jatkuvia.

SDP

Vammaisten ihmisten asumispalveluita ei pidä kilpailuttaa. Palveluiden asiakaslähtöisyys ja pitkäjänteisyys täytyy turvata. Asiakkaiden osallisuus ja oikeussuoja täytyy turvata, kun tehdään heitä koskevia päätöksiä. Heitä ja heidän omaisiaan täytyy kuulla.

RKP

Eduskunta on käsitellyt kansalaisaloitteen nimeltään ”Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen”. Vammaisten täytyy olla mukana, kun päätetään heidän omasta asunnostaan.

Vasemmistoliitto

Suomi hyväksyi YK:n vammaisia ihmisiä koskevan yleissopimuksen vuonna 2016. Silloin huomattiin, että sopimus ja hankintalaki ovat ristiriidassa. YK:n sopimus edellyttää, että vammainen ihminen on osallinen kaikissa häntä itseään koskevien asioiden järjestämisessä. Hankintalaki sen sijaan ei anna osallisuutta eikä oikeussuojaa palveluiden käyttäjille.

Vasemmistoliiton kansanedustajat tukivat eduskunnassa vammaisjärjestöjen kansalaisaloitetta ”Ei myytävänä”.

Haluamme, että vammaisten eri asumismuotoja eri palvelutasoilla tuetaan nykyistä enemmän. Haluamme, että julkista palvelutuotantoa lisätään. Vammaisten ja heidän omaistensa täytyy voida valita oma koti. Siellä on turvallista asua ja elää ilman, että henkilökunta vaihtuu jatkuvasti.

Vihreät

Vammaisten ihmisten asunnot ja hoitokodit täytyy jättää hankintalain ulkopuolelle. Siten luovutaan niiden kilpailuttamisesta.

Hallituksen täytyy nimittää asiantuntijaryhmä, joka valmistelee lakiin muutoksia, osana itsemääräämisoikeutta koskevan lain valmistelua. Muutokset turvaavat vammaisten henkilöiden osallisuuden ja oikeussuojan, kun päätetään heidän asioistaan. Päätökset koskevat esimerkiksi asumispalveluita. Näistä vaatimuksista pidämme päättäväisesti kiinni.

6. Miten puolueenne takaa, että kaikki suomalaiset pääsevät hyvään terveyskeskukseen, jossa ei tarvitse jonottaa kauan? Mikä on kohtuullinen jonotusaika, että pääsee lääkäriin?

Kokoomus

Kokoomuksen mielestä hoitoon täytyy päästä nykyistä nopeammin. Kukaan ei parane, kun hän jonottaa hoitoa. Hoitotakuuaikoja on saatava lyhyemmiksi. Asiakkaalle täytyy tarjota palveluseteliä, jos hoitoon pääsy uhkaa viivästyä.

Keskusta

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus (sote) pitää viedä loppuun ensi vaalikaudella. Sen tärkein tavoite on nimenomaan, että ihmiset pääsevät lääkärille ja hoitoon kohtuullisessa ajassa. Asuinpaikka ei saa vaikuttaa tähän.

Kristillisdemokraatit

Ihmisten pitää saada samat sosiaali- ja terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta. Tähän tarvitaan valtakunnallinen palvelulupaus. Tarvitaan myös alueellinen järjestämisvastuun toteutumisen toimintamalli sekä riittävä valvonta.

Sote-alueilla täytyy olla laaja vapaus päättää siitä, miten palvelut tuotetaan. Sote-alue voi tuottaa palvelut joko itse tai ostaa ne yksityiseltä tuottajalta. Sote-alue voi myös antaa asiakkaalle palvelusetelin palvelun ostamiseen.

Valinnanvapautta täytyy laajentaa asiakasseteleillä ja henkilökohtaisilla budjeteilla. Asiakkaiden ohjaus täytyy varmistaa. Lääkäriin tulee päästä samana päivänä.

Perussuomalaiset

Meidän mielestämme terveydenhuollon suurimmat ongelmat ovat nimenomaan hoitoon pääsyssä. Tilanne ei muutu ilman voimavarojen lisäämistä.

Terveydenhoito tarvitsee ehdottomasti lisää voimavaroja. Tämäkään ei korjaa läheskään kaikkia ongelmia, mutta on sentään tie eteenpäin.

Sininen tulevaisuus

Siniset ovat edelleen valmiita tekemään sote-uudistuksen, jotta kaikki ihmiset pääsevät nopeasti lääkäriin ja saavat hyvää hoitoa. Lääkäriin pitää päästä nopeammin kuin nyt.

SDP

Haluamme toteuttaa sote-uudistuksen vaiheittain ja hallitusti. Tavoitteenamme on terveydenhuollon hoitotakuu. Se takaa kiireettömään hoitoon pääsyn viikossa. Kiireiseen hoitoon täytyy päästä heti. Lääkäreitä ja hoitajia täytyy saada lisää. Siihen täytyy varata riittävästi voimavaroja. Myös Kela-kyytien ja kuljetuspalveluiden täytyy toimia sujuvasti.

RKP

Tuemme sellaista terveyspalveluiden uudistusta, missä kunta itse, tai yhdessä naapurikuntien kanssa, hoitaa terveyspalvelut. Tarvitsemme lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin. Kiireellisissä tapauksissa lääkäriin täytyy päästä heti.

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitto esittää, että terveydenhuollon kolmen kuukauden hoitotakuuaika lyhennetään yhteen viikkoon. Tässä ajassa potilaan täytyy päästä lääkärin vastaanotolle. Tällä hetkellä hoitoon pääsee yhdessä viikossa jo 40 prosentissa terveyskeskuksista.

Vihreät

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen täytyy varmistaa kaikkien tasavertainen pääsy palveluihin. Tämä tapahtuu siten, että vahvistetaan julkista terveydenhuoltoa, siis terveyskeskuksia. Lääkäreitä täytyy olla tarpeeksi. Palvelut täytyy saada nopeasti muillekin kuin työterveyshuollon käyttäjille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden täytyy olla kaikkien saatavilla ja saavutettavissa. Kun palveluita suunnitellaan täytyy kuulla vammaisia, omaisia sekä läheisiä ja painottaa ennaltaehkäisyä.

Julkaistu: