Puolueiden vastauksia kysymyksiin

Kysyimme kahdeksalta puolueelta, miksi kehitysvammaisten, ikääntyvien tai maahanmuuttajien kannattaa äänestää kuntavaaleissa teidän puoluettanne?

Löydät puolueiden vastaukset linkkien takaa.

Miksi vammaisen henkilön kannattaa äänestää teidän puoluettanne?

Keskusta

Keskustalle haluaa, että vammainen henkilö voi kokea itsensä yhtä tärkeäksi kuin muut ihmiset. Hänellä on oikeus oppia uusia asioita ja tehdä työtä.

Suomeen pitää rakentaa asuntoja, joissa on turvallista asua. Niihin pitää olla helppo kulkea. Myös katujen, teiden ja muiden paikkojen on oltava turvallisia ja esteettömiä liikkua.

Vammaisilla henkilöillä pitää olla samanlaiset mahdollisuudet harrastaa ja tavata toisia ihmisiä kuin muillakin kansalaisilla.

Vammaisen ihmisen pitää saada vaikuttaa hänelle tärkeisiin asioihin. Siksi on hyvä, että hän voi ottaa käyttöön henkilökohtaisen budjetoinnin. Se tarkoittaa, että vammainen henkilö voi saada helposti sellaisia palveluja, joita hän toivoo.

SDP

SDP haluaa rakentaa Suomesta yhteiskuntaa, jossa vammaiset henkilöt ovat aktiivisia ja yhdenvertaisia. He eivät ole marginaalissa, eivät reunoilla.

Vammaisten henkilöiden yhdenvertainen osallisuus yhteiskunnassa tarkoittaa hyvää yhteiskuntaa kaikille. SDP:ssä on tehty vammaispoliittinen ohjelma vuonna 2016.

Kokoomus

Kokoomus haluaa lisätä vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Kokoomus haluaa vahvistaa vammaisten itsemääräämisoikeutta.

Kokoomus on tehnyt pitkään töitä, jotta vammaisten elämänlaatu paranee. Ministeri Paula Risikon johdolla on parannettu vaikeavammaisten mahdollisuutta saada henkilökohtaista apua. Vaikeavammaisella on nykyistä paremmat mahdollisuudet selviytyä päivittäisistä toimistaan.

Vammaisten palveluja kehitetään edelleen. Hallituksen tavoitteena on, että vammaislainsäädäntö olisi uudistettu tämän vuoden syksynä.

Vammainen henkilö saa palvelut helpommin valinnanvapauden avulla. Vammaisen ihmisen osallisuus lisääntyy henkilökohtaisen budjetoinnin avulla. Vammainen ihminen voi osallistua omien palvelujensa suunnitteluun enemmän kuin aiemmin.

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitto vaatii, että vammaisilla ihmisillä on itsenäiset valinnan mahdollisuudet. Heillä pitää olla myös yhdenvertaiset osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet.

Tilojen ja toimintaympäristöjen esteettömyyttä parannetaan. Esteettömyys ymmärretään laajasti.

Vammaisten opiskelumahdollisuuksia parannetaan. Siinä käytetään kiintiöitä ja erilaisia tukitoimia. Työllistymistä edistetään myönteisellä erityiskohtelulla ja syrjinnänvastaisella työllä.

Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraatit haluavat, että vammaiset henkilöt otetaan paremmin huomioon. Kunnissa tulee olla vammaisneuvosto. Sitä pitää kuulla, kun päätöksiä tehdään. Haluamme esteettömän yhteiskunnan. Se tarkoittaa, että ympäristö, rakennukset, palvelut ja joukkoliikenne ovat jokaisen, myös vammaisten henkilöiden, saavutettavissa. Myös lievästi vammaisten ja toimintarajoitteisten oppilaiden tarpeet on otettava huomioon.

Kaikilla pitää olla oikeus koulutukseen ja työntekoon.

Vihreät

Vihreitä kannattaa äänestää, jos kannattaa oikeudenmukaista ja kestävää yhteiskuntaa. Haluamme, että Suomessa kaikkia kohdellaan tasavertaisina ihmisinä. Kaikilla on täydet ja yhtäläiset oikeudet hallita omaa elämää. Taistelemme kaikkea syrjintää ja eriarvoisuutta vastaan.

Haluamme, että julkinen tila ja rakennukset ovat esteettömiä. Ne on helppo saavuttaa. Tiloissa pitää ottaa huomioon esimerkiksi näkö- tai kuulovammainen ja pyörätuolin käyttäjä. Jos rakennetaan paikkoja, joissa pärjää vain se, joka ei tarvitse esteettömyyttä, rakennetaan väärin.

Haluamme, että Suomessa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada hyvät lähtökohdat elämään, oli hän vammainen tai ei.

Puolustamme jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen oikeutta hyvään koulutukseen. Puolustamme kouluja ja päiväkoteja, luontoa ja ympäristöä, tasa-arvoa ja inhimillisyyttä.

Edistämme rauhaa ja suvaitsevaisuutta. Haluamme, että maapallo tulevaisuudessa paremmassa kunnossa kuin nyt.

Perussuomalaiset

Perussuomalaiset on aina ajanut myös vammaisten aseman parantamista. Haluamme korostaa aina ”omiamme”, joiden pitää aina mennä maailmanparantamisen edelle.

Henkilökohtainen budjetointi ja maksusetelit voidaan tehdä niin, että ne toimivat hyvin vammaisten ja muiden erityisryhmien kohdalla. Vammaisia tai vanhuksia ei saa käyttää pelinappuloina ja heittopusseina, kun kilpaillaan siitä, kuka saa tuottaa heidän palvelunsa. Se olisi kestämätöntä ja epäinhimillistä.

Vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä pitää kehittää siten, että se vastaa paremmin näiden henkilöiden tarpeita. Nykyään vammainen henkilö voi joutua valittamaan eri viranomaisista, jotta hän saa edes ne palvelut ja etuudet, jotka laki määrää. Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisen kohtelun tulee toteutua lain ja yhteiskunnan toiminnassa.

Vammaisten lasten ja nuorten sekä perheiden asemaa pitää vahvistaa. Se on osa perhepoliittista ohjelmaa. Vammaisia henkilöitä ei saa käyttää halpatyövoimana. Heille, aivan kuten kaikille muillekin, kuuluu työstä asianmukainen palkka. Se vahvistaa myös itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta omasta elämästä.

Ruotsalainen kansanpuolue

RKP nostaa aina esille asioita, jotka koskevat vammaisia. Kuntavaaliohjelmassa sanomme: ”Meidän mielestämme kaikilla, myös vammaisille, on oikeus työhön, itsemääräämisoikeuteen ja oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä.”

Uskomme, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Kaikilla on oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä.

Miksi vanhusten kannattaa äänestä teidän puoluettanne?

Keskusta

Keskustan mielestä vanhuksilla on oikeus määrätä itse asioistaan. Heitä pitää kuulla, kun päätetään, millaisia palveluja, asuntoa tai hoitoa he tarvitsevat. Toiveita pitää toteuttaa myös kunnissa. Kaikilla ihmisillä pitää olla arvokas vanhuus.

Vanhoilla ihmisillä on kokemusta elämästä. He tietävät paljon asioita, joista on hyötyä nuorille ihmisille. Nuoret voivat puolestaan opettaa ikääntyville taitoja, joita he osaavat. Ikääntyvien, nuorten ja lasten pitäisi tavata toisiaan esimeriksi päiväkodeissa ja kouluissa.

SDP

SDP:n mielestä arvokas vanhuus on jokaisen oikeus.

Inhimillinen Suomi arvostaa ja kunnioittaa ikäihmisiään. Vanhustenhoidossa täytyy olla riittävästi käsipareja kaikissa maamme hoitopaikoissa. Meillä on vastuu ja velvollisuus huolehtia siitä.

Ikäihmisillä pitää olla mahdollisuus elää turvallisesti omassa kodissaan. Haluamme parantaa näitä mahdollisuuksia. Kotihoitoon, kuntoutukseen ja ateriapalveluihin pitää käyttää enemmän voimavaroja. Se parantaa vanhustemme elämänlaatua.

Sosialidemokraattien johdolla kaikille on tarjolla asunto, joka vastaa omia tarpeita, ja tukea omaishoitajille.

Kokoomus

Ikääntyneet tarvitsevat monipuolisia palveluita. Muistihäiriöiden ja -sairauksien hoitoa on parannettava.

Vanhukset tarvitsevat myös arjessa monenlaista tukea. Osallisuutta ja omatoimisuutta on tuettava. Monet seniorit voivat tarvita tukea sähköisessä asioinnissa.

Hyvin hoidettu ja turvallinen ympäristö on tärkeä senioreille. Myös senioreiden kotien turvallisuuden parantaminen on tärkeää. Silloin omassa kodissa voi asua mahdollisimman pitkään.

Yksinäisyyttä pitää vähentää. Se on tärkeää, jotta vanhuksen toimintakyky pysyy yllä. Se torjuu myös syrjäytymistä. Kokoomus haluaa, että seniorit ja eläkeläisyhdistykset ovat aktiivisia. He ovat kunnan arvostettuja jäseniä.

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitto on pitkään tehnyt esityksiä vanhustenhuollon turvaamisesta ja ihmisarvoisesta hoivasta jokaiselle. Vaadimme, että vanhustyöhön palkataan tarpeeksi ammattitaitoisia työntekijöitä.

Vanhusten itsemääräämisoikeus pitää turvata. Hoivan pitää vastata vanhusten tarpeita. Perusterveydenhuollon työntekijöiden pitää tietää enemmän vanhustenhoidosta.

Vanhukset pääsevät yhteisölliseen palveluasumiseen, jos he haluavat. Heitä ei pakoteta kotiin. Sama koskee muitakin, jotka tarvitsevat paljon tukea.

Arvokkaan elämän turvaaminen palautetaan laitoshoidon perusteeksi.

Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraatit haluavat, että ikä-ihmisten arvostus yhteiskunnassa paranee.

Haluamme panostaa vanhuspalveluihin. Parantaisimme omaishoitajien asemaa. Lisäisimme hoitajien määrää vanhustenhuollossa. Haluamme, että palveluita tuodaan enemmän kotiin.

Haluamme, että ikääntyvien ihmisten mahdollisuudet aktiiviseen elämään ja yhteisöllisyyteen paranevat.

Vihreät

Vihreitä kannattaa äänestää, jos kannattaa oikeudenmukaista ja kestävää yhteiskuntaa.

Haluamme, että Suomessa kaikkia kohdellaan inhimillisesti. Suomessa pidetään huolta niistä, joiden asiat ovat huonommin kuin muilla.

Haluamme, että Suomessa jokaisella ikääntyvällä ihmisellä on oikeus hyvään, arvokkaaseen vanhuuteen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada hyvät lähtökohdat elämään.

Puolustamme palveluja, jotka ovat lähellä. Puolustamme lasten kouluja ja päiväkoteja, luontoa ja ympäristöä, tasa-arvoa ja inhimillisyyttä.

Edistämme rauhaa ja suvaitsevaisuutta.

Haluamme pois elämäntavasta, joka tuhlaa rajallisia luonnonvaroja. Haluamme siirtyä kohtuullisempaan tapaan elää ja kuluttaa. Haluamme, että maapallo tulevaisuudessa paremmassa kunnossa kuin nyt.

Perussuomalaiset

Perussuomalaiset on aina ajanut ikääntyvien asemaa. Kuntavaaliohjelmassamme toteamme, että ikä ei ole vain numero. Lupaamme paneutua yhä määrätietoisemmin ikääntyneiden asioihin.

Meille ikääntynyt ei ole rasite, jota siirrellään taloudellisin perustein. Hän on ihminen, joka ansaitsee kunnioitusta ja arvostusta. Meidän mielestämme ikääntyneiden oikeudet tulee nostaa poliittiseen päätöksentekoon. Niiden toteutumisesta pitää huolehtia sosiaalisella, taloudellisella ja henkisellä puolella.

Resurssit asetetaan tärkeysjärjestykseen niin, että hoidamme omat, suomalaiset ikääntyneemme.

Hallituksessa perussuomalaiset on myös ajanut ikääntyneiden asioita johdonmukaisesti ja vahvasti. Peruutimme eläkeläisten asumistuen leikkauksen. Nostimme hieman takuueläkettä. Turvasimme omaishoitajien vapaapäivät. Saimme heille säännölliset terveystarkastukset. Saimme sotaveteraaneille 40 miljoonan euron arvosta lisäapua mm. kotipalveluihin.

Ruotsalainen kansanpuolue

RKP on juuri hyväksynyt uuden vanhuspoliittisen ohjelman. Kerromme siinä, mitä ovat tavoitteemme, jotka koskevat vanhuksia.

Meillä on myös aktiivinen senioriliitto, joka varmistaa, että vanhusten ääni kuuluu puolueessa.

Miksi maahanmuuttajan kannattaa äänestää teidän puoluettanne?

Keskusta

Keskusta haluaa, että maahanmuuttajat oppivat nopeasti suomen tai ruotsin kielen. Näin he pääsevät helpommin töihin. He voivat myös paremmin osallistua erilaisiin harrastuksiin.

Maahanmuuttajia pitäää olla enemmän töissä myös kunnissa, esimerkiksi opettajina ja nuorisotyöntekijöinä.

Keskusta haluaa, että maahanmuuttajat tuovat omasta kulttuuristaan hyviä asioita suomalaisille.

On tärkeää, että maahanmuuttajat oppivat nopeasti, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia ihmisillä Suomessa on.

Keskusta ei hyväksy rasismia, vihapuhetta eikä kiusaamista.

SDP

SDP:n mielestä jokaisella kansalaisella on oikeus olla yhteiskunnan tasa-arvoinen jäsen.

Kansalaisella on oikeus vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja omiin elinoloihinsa. Ikä, toimintakyky, koulutus, varallisuus tai syntyperä eivät saa estää sitä.

Haluamme edistää maahanmuuttajien kotoutumista. SDP teki kotoutumisohjelman vuonna 2016.

Kokoomus

Kokoomus on moniarvoinen puolue.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat arvoja, jotka vievät yhteiskuntaa eteenpäin. Haluamme edistää niitä kaikilla politiikan tasoilla.

Pidämme tärkeänä, että ihmisillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet tavoitella hyvää elämää. Siksi huolehdimme, että esimerkiksi maahanmuuttajille tarjotaan yksilöityjä palveluita. Ne auttavat nopeaan integraatioon suomalaiseen yhteiskuntaan.

Työpaikka on tärkeä, jotta maahanmuuttajan elintaso ja elämänlaatu paranevat. Siksi kokoomus lupaa poistaa kannustinloukkuja, jotka haittaavat työntekoa. Edistämme töihin pääsyä.

Vasemmistoliitto

Haluamme, että maahanmuuttaja pääsee kieli- ja kotoutumiskoulutukseen jo kuukauden sisällä maahan muuttamisesta. Koulutus olisi maksuton.

Haluamme, että aikuisille maahanmuuttajille tarjotaan perusopetus. Teini-iässä maahan muuttaneisiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Toimimme kaikkea syrjintää vastaan. Toimimme kaikkien ihmisten osallistumismahdollisuuksien puolesta.

Haluamme lisätä laillisia maahantuloväyliä. Haluamme helpottaa pakolaisten perheenyhdistämistä. Haluamme, että hakemuksen perheenyhdistämisestä voi tehdä Suomesta. Hakemuksen käsittelymaksut pitää poistaa. Humanitaarinen viisumi pitää ottaa käyttöön.

Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraattien mielestä on tärkeää, että maahanmuuttajat pääsevät nopeasti koulutukseen tai työelämään.

Haluamme auttaa, että maahanmuuttajat löytävät paikkansa yhteiskunnassa. Haluamme parantaa kielikoulutusta, jota maahanmuuttajat saavat.

Seurakuntien, järjestöjen ja kuntien yhteistyö on tärkeää.

Kristillisdemokraatit vastustavat kaikkea rasismia ja syrjintää.

Vihreät

Vihreitä kannattaa äänestää, jos toivoo, että Suomi kehittyy avoimeksi ja kansainväliseksi maaksi. Haluamme, että Suomi sellainen maa, joka on hyvä koti kaikille. Haluamme, että Suomi on maa, johon maahanmuuttaja on tervetullut. Siellä hänet kohdataan tasavertaisena ihmisenä.

Haluamme kitkeä vihapuheen ja rasismin. Haluamme taistella ennakkoluuloja ja syrjintää vastaan. Vastustamme hallituksen epäinhimillistä politiikkaa. Nyt turvapaikanhakijoita palautetaan takaisin hengenvaaraan. Perheiden yhdistäminen on melkein mahdotonta.

Haluamme, että Suomessa kaikkia kohdellaan inhimillisesti. Suomessa pidetään huolta niistä, joiden asiat ovat huonommin kuin muilla.

Teemme yrittämisestä helppoa. Työnteon pitää olla aina kannattavaa. Puolustamme kaikkien oikeutta koulutukseen. Puolustamme kouluja ja päiväkoteja, luontoa ja ympäristöä, tasa-arvoa ja inhimillisyyttä.

Edistämme rauhaa ja suvaitsevaisuutta. Haluamme, että maapallo tulevaisuudessa paremmassa kunnossa kuin nyt.

Perussuomalaiset

Perussuomalaiset toivovat, että maahanmuuttaja sitoutuu elämään Suomessa ja toimimaan yhteisen hyvän puolesta uudessa kotimaassaan. Silloin hänen kannattaa äänestää perussuomalaisia samasta syystä kuin tavallisen suomalaisen.

Perussuomalaiset on lähellä tavallista ihmistä. Puhumme asioista, jotka kiinnostavat ihmisiä arjessa, selkokielisesti. Emme piiloudu järjestelmien tai salamyhkäisten termien taakse.

Kannustamme, että ihmiset vaikuttavat asioihin. Kannustamme, että he osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja epäkohtien korjaamiseen.

Ruotsalainen kansanpuolue

RKP ymmärtää, miltä tuntuu, kun äidinkieli on muu kuin enemmistön kieli. Tiedämme myös, millaista on elää vähemmistönä.

RKP on tiivis yhteisö. Iskulauseemme on: Lähellä sinua. Se kertoo, mikä on meille tärkeää. Puolueemme on lähellä sinua.

Meidän poliitikkomme on helppo tavoittaa.

Julkaistu: