Kustantajan selkokirja-avustus

Kustantaja voi hakea avustusta selkokirjan julkaisukustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Jo julkaistulle kirjalle tai uusintapainokselle avustusta ei myönnetä. Kaikkia kirjan julkaisusta syntyviä kuluja avustuksella ei ole tarkoitus peittää. Kirjan on oltava selkokielinen kauno- tai tietokirja, verkkojulkaisu tai ennen julkaisematon kirja äänikirjana. Oppikirjoihin tai opetusmateriaaleihin ei myönnetä avustusta.

Lähetä hakemus viimeistään 31.1.2021 Selkokeskuksen sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Järjestelmä on osoitteessa https://selkokeskus.apurahat.net/.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi suunnitellun kirjan idea, laajuus (teksti- ja kuvitussivujen määrä), painatusaikataulu sekä julkaisukulut. Kustantaja voi omassa hakemuksessaan hakea tukea myös kirjan kuvituksesta aiheutuviin kuluihin, jos kuvittaja ei itse hae tukea. Tällöin hakemukseen vaaditaan riittävä määrä kuvitusnäytteitä. Lisätietoa: Selkokirjan kuvittajan apuraha

Jos sekä kirjoittaja, kuvittaja että kustantaja hakevat samassa haussa samalle kirjalle selkokirjallisuuden valtiontukea, he voivat keskenään sopia, kenen tai keiden hakemuksen liitteenä teksti- ja kuvitusnäytteet ovat.

Suomessa julkaistuihin selkokirjoihin voi tutustua selkokielisten kirjojen tietokannassa.
Lisätietoa: Selkokirjatietokanta

Hakemuksen tarvittavat liitteet

Työryhmä arvioi hakemusta kustantajan hakulomakkeessa ilmoittamien tietojen sekä teksti-, taitto- ja kuvitusnäytteiden perusteella. Avustus- ja apurahapäätöksiä katsotaan työryhmässä myös kokonaisuudessa, joten yksittäiseen päätökseen vaikuttavat muiden saman vuoden hakemusten laatu ja määrä.

Tietoa kustantajasta

Hakemuksen liitteenä vaaditaan tietoa kustantajasta ja kustantajan mahdollisesta aikaisemmasta selkokirjatuotannostaan (tai muista erityisryhmille suunnatuista kirjoista). Selkokirjan kustantaja-avustuksen saamisen edellytyksenä ei kuitenkaan ole aikaisempi selkokirjatuotanto.

Tekstinäytteet

Jos kirjan kirjoittaja hakee samaan aikaan tai hänelle on aikaisemmin myönnetty kirjoittaja-apurahaa, kustantajan ei tarvitse liittää hakemukseensa tekstinäytteitä. Jos kirjoittaja ei ole hakenut tai saanut kirjoittaja-apurahaa, kustantajan on liitettävä hakemukseensa myös riittävät tekstinäytteet. Tekstinäytteiden on oltava riittävän laajat, jotta niiden perusteella on mahdollista muodostaa kokonaiskuva kirjasta, jonka julkaisemiseen avustusta haetaan. Mieluiten näytteenä on koko käsikirjoitus (muutaman sivun teksti ei yleensä riitä).

Vaikka tekstinäytteiden ei tarvitse vielä olla aivan lopullisia, niiden tulee osoittaa, että teksti vastaa selkokielen periaatteita ja että kirjoittaja hallitsee kaunokirjallisen tai tietotekstin kirjoittamisen.

Taitto- ja kuvitusnäytteet

Kustantajan on toimitettava muutaman aukeaman taittonäyte, jotta työryhmä voi varmistua kirjan taiton noudattavan selkojulkaisulle asetettuja kriteerejä. Jos kirjaan tulee kuvitusta, taittonäytteen on sisällettävä myös kuvia.

Vaikka taitto- ja kuvitusnäytteiden ei tarvitse vielä olla aivan lopullisia, niiden tulee osoittaa, että kirjan taitto ja kuvitus soveltuvat selkokirjan lukijalle ja noudattavat selkojulkaisujen periaatteita.
Lisätietoa: Selkokieli

Apurahapäätöksen jälkeen

Jos apuraha myönnetään, hakijaan otetaan yhteyttä sopimuksen allekirjoittamista ja apurahan myöntämistä varten. Tuen saaja on velvollinen tekemään selvityksen apurahan käytöstä annetussa aikataulussa.
Lisätietoa: Jos apuraha tai avustus myönnetään.

Kielteinen päätös ei ole este hakea tukea uudelleen. Kielteisessä päätöksessä voi olla mukana muutos- tai korjausehdotuksia, jotka hakijan on hyvä ottaa huomioon uudessa hakemuksessaan.
Lisätietoa: Jos apurahaa tai avustusta ei myönnetä

Julkaistu: