Pidempiaikainen kirjoittaja-apuraha

Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä voi myöntää vuosittain myös yhden pidempiaikaiseen työskentelyyn tarkoitetun selkokirjailijan apurahan, joka on tarkoitettu kokeneille selkokirjoittajille laajempien selkokirjahankkeiden toteuttamiseen. Kyseessä voi olla yksi vaativampi selkokirjahanke tai selkokirjasarjan kirjoitustyö. Apuraha myönnetään noin 2–4 kuukauden täyspäiväistä työskentelyä varten, ja se on suuruudeltaan 6 000–8 000 euroa.

Pidempi selkokirjoittaja-apuraha myönnetään työsuunnitelman pohjalta. Työsuunnitelmassa hakijan tulee kuvata yhden laajan tai useamman pienemmän selkokirjahankkeen idea ja pääsisällöt sekä tekstin testaussuunnitelma. Kirjaideoiden tulee olla ajankohtaisia ja vastata selkolukijoiden tarpeita. Apurahaa haetaan hakulomakkeella, johon on liitetty muutaman sivun tekstinäyte tulevasta kirjasta tai kirjasarjasta sekä tietoa kirjailijan aikaisemmasta selkokirjatuotannosta. Hanke voi koskea myös laajaa selkomukautusta yhdestä tai useammasta yleiskielisestä teoksesta.

Pidemmän selkokirjoittaja-apurahan voi saada vain henkilö, joka on julkaissut jo aikaisemmin selkokirjatyöryhmän hyväksymän selkokirjan.

Pidempiaikaista selkokirjoittaja-apurahaa voi hakea myös työryhmä, joka on perustettu hanketta varten. Tällöin työryhmän on nimettävä yksi vastuuhenkilö, joka kantaa päävastuun apurahan käyttämisestä ja selvityksen tekemisestä sekä allekirjoittaa apurahasopimuksen Kehitysvammaliiton kanssa. Hakemuksesta on käytävä ilmi kaikkien työryhmän jäsenten nimet ja yhteystiedot sekä hankkeeseen liittyvät vastuut.

Pidempää työskentelyapurahaa ei välttämättä myönnetä joka vuosi. Avustus- ja apurahapäätöksiä katsotaan työryhmässä myös kokonaisuudessa, joten yksittäiseen päätökseen vaikuttavat muiden saman vuoden hakemusten laatu ja määrä.

Lähetä allekirjoitettu hakemus viimeistään 31.1.2020 postitse selkokirjatyöryhmälle:

Selkokirjallisuuden valtiontukihakemus
Kehitysvammaliitto / Selkokeskus, selkokirjatyöryhmä
Linnoitustie 2 B
02600 ESPOO

Lomakkeet:

Pidempi selkokirjoittaja-apurahahakemus (pdf)

Pidempi selkokirjoittaja-apurahahakemus (Word)

Selvityslomake (pdf)

Selvityslomake (word)

Apurahapäätöksen jälkeen

Jos apuraha myönnetään, hakijaan otetaan yhteyttä sopimuksen allekirjoittamista ja apurahan myöntämistä varten. Tuen saaja on velvollinen tekemään selvityksen apurahan käytöstä sekä anomaan lisäaikaa, mikäli hanke ei valmistu suunnitellussa aikataulussa.
Lisätietoa: Jos apuraha tai avustus myönnetään.

Kielteinen päätös ei ole este hakea tukea uudelleen. Kielteisessä päätöksessä voi olla mukana muutos- tai korjausehdotuksia, jotka hakijan on hyvä ottaa huomioon uudessa hakemuksessaan.
Lisätietoa: Jos apurahaa tai avustusta ei myönnetä

Julkaistu: