Stipendium för författare av en lättläst bok

En författare kan ansöka om stipendium för att skriva en lättläst bok. Stipendium kan inte sökas för en publikation som redan har getts ut. Publikationen ska vara en lättläst skönlitterär bok, en lättläst faktabok eller en publikation på webben. Stipendium beviljas inte för läroböcker eller läromedel. Den undertecknade ansökan lämnas in senast 31.1.2020 per post till Arbetsgruppen för lättläst litteratur:

Arbetsgruppen för lättläst litteratur Selkokeskus
Linnoitustie 2 B, 02600 Esbo

Elektroniska ansökningar, ansökningar som saknar sökandens underteckning eller annars bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Arbetsgruppen bedömer ansökan på basis av de uppgifter och textprov som sökanden har uppgett i och fogat till sin ansökan. Arbetsgruppen bedömer också årets ansökningar som en helhet, så de enskilda belsuten påverkas av antalet ansökningar och kvaliteten på dessa.

Textprov

Som bilaga till ansökan ska sökanden lämna in tillräckliga textprov från den planerade boken. Textproven ska vara tillräckligt omfattande så att det på basis av dem är möjligt att få en helhetsuppfattning om den planerade boken. Helst ska textproven bestå av hela bokens manuskript, eller åtminstone en tredjedel av den planerade helheten. Några sidor med text räcker i allmänhet inte. Trots att textproven inte behöver vara helt slutförda, ska de visa att sökanden behärskar principerna för lättläst språk och kan anpassa texten för läsare som är i behov av lättläst text. I sina textprov ska sökanden dessutom visa att han eller hon behärskar konsten att skriva en skönlitterär text eller en faktatext.

Uppgifter om sökanden

Förutom textprov krävs som bilagor till ansökan uppgifter om sökanden och om hans eller hennes tidigare litterära produktion (i synnerhet uppgifter om lättlästa böcker eller andra böcker som riktar sig till specialgrupper). Av en person som ansöker om stipendium för en lättläst bok förutsätts ändå inte tidigare produktion av lättlästa böcker.

Intentionsavtal med förläggaren

Av en person som ansöker om stipendium för lättläst litteratur krävs att han eller hon har ingått ett intentionsavtal med en förläggare. Till ansökan ska fogas förläggarens kontaktuppgifter. Till ansökan behöver inte fogas illustrationsprov, trots att illustrationer planeras i boken. Stipendium för illustrationer söks antingen av förläggaren eller av illustratören.

Ansökningsblanketter

Stipendium för författare av en lättläst bok (pdf)
Stipendium för författare av en lättläst bok (word)
Redovisningsblankett (pdf)
Redovisningsblankett (word)

Arbetsgruppens beslut

Till sökanden som beviljas statsunderstöd för lättläst litteratur skickas ett avtal som ska skrivas under och returneras. Sökanden förbinder sig att redovisa för understödets användande inom utsatt tid.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd beviljas

Ett nekande beslut är inget hinder för en ny ansökan. Till det nekande beslutet kan fogas ändrings- eller korrigeringsförslag som den sökande bör beakta i sin nya ansökan.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd inte beviljas

Julkaistu: