Selkokielen toimintaohjelma 2024–2026

Selkokielen toimintaohjelman tarkoitus on antaa suuntaa selkokieleen liittyville toimenpiteille, selkoaineistojen julkaisemiselle ja selkokielen asiantuntemuksen kehittämiselle Suomessa seuraavina vuosina.

Toimintaohjelma on jaettu viiteen päätavoitteeseen:

1) Selkokielen asemasta Suomen lainsäädännössä on tehtävä selvitys
2) Selkotoiminnalle on varmistettava riittävät resurssit
3) Selkokieli on juurrutettava osaksi yhteiskunnan julkista viestintää
4) Selkokielen asiantuntemusta on Suomessa vahvistettava
5) Erilaisten selkoaineistojen julkaisemista tulee edistää ja lisätä

Ohjelman tavoitteiden taustalla on YK:n vammaisten ihmisten yleissopimus, jonka mukaan Suomi on sitoutunut edistämään selkokielen käyttöä yhtenä saavutettavan viestinnän muotona.

Ohjelmaa toteuttavat kaikki Selkokielen neuvottelukuntaan kuuluvat tahot sekä muut valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien viranomaiset, järjestöt ja yritykset, jotka viestivät tai joiden tulisi viestiä myös selkokielellä. 

Selkokielen toimintaohjelman on laatinut Selkokielen neuvottelukunta, jota koordinoi Kehitysvammaliiton yhteydessä toimiva Selkokeskus. Vuonna 2023 neuvottelukunnassa on 63 jäsentahoa, jotka edustavat valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden viranomaisia, järjestöjä, yliopistoja, ammattikorkeakouluja, oppilaitoksia, tutkimuskeskuksia ja medioita.

Neuvottelukunnan tavoitteena on parantaa selkokieltä tarvitsevien ihmisten asemaa ja lisätä selkokielen käyttöä Suomessa. Neuvottelukunta myös seuraa selkokielen tilannetta ja kehitystä, tekee aloitteita ja ehdotuksia selkokielen edistämiseksi sekä välittää tietoa selkokielestä ja selkojulkaisuista.

Selkoruotsia edistää Suomessa Referensgruppen för lätt språk, joka toimii ruotsinkielisen kehitysvammajärjestö FDUV:n LL-Centerin yhteydessä.

Toimintaohjelman toteutumista seurataan Selkokeskuksessa ja LL-Centerissä. Neuvottelukuntaan perustetaan seurantaryhmiä, jotka kokoontuvat kerran toimintakauden aikana ja kokoavat neuvottelukunnalle tietoa tavoitteiden etenemisestä.

Selkokielen toimintaohjelma vuosille 2024–2026 hyväksyttiin Selkokielen neuvottelukunnan kokouksessa 13.9.2023. 

Lue koko ohjelma: Selkokielen toimintaohjelma 2024–2026 (pdf-tiedosto).

Lue lisää

Julkaistu: