Ajankohtaista

Tällä sivulla on tiedotteita ajankohtaisista aiheista. Siirry tiettyyn tiedotteeseen klikkaamalla linkkiä. Selkokieliset tiedotteet on merkitty selkotunnuksella.

Lue myös uutiskirjeemme.

17.4.2023 Selkokeskuksessa kehitettiin selkokirjallisuuden lukupiirimalli

Miten löytää lukemisen ilo silloin, kun lukeminen on vaikeaa? Tähän haasteeseen tartuttiin Selkokeskuksen Lukuiloa kaikille lukijoille -hankkeessa, jossa kehitettiin selkokirjallisuuden lukupiirimalli ja materiaalipaketti lukupiirien ohjaajille.

Selkokeskuksen hankkeen tavoitteena on innostaa heikosti lukevia nuoria ja aikuisia lukemisen pariin ja lisätä tietoisuutta selkokirjallisuudesta. Nyt hankkeessa on luotu selkokirjallisuuden lukupiirimalli ja materiaalipaketti, joiden kehittämisessä ovat avustaneet niin selkokieltä tarvitsevat ihmiset kuin alan ammattilaisetkin. Hanketta rahoittaa Opetushallituksen Lukuliike vuosina 2022–2023.

Selkokirja tarjoaa elämyksiä myös heikosti lukeville

Selkolukupiirissä luetaan helpolla suomen kielellä kirjoitettuja selkokirjoja ohjaajan johdolla. Lukemisen lisäksi lukupiirissä voidaan keskustella luetusta tai tehdä vaikkapa tekstiin liittyviä tehtäviä. Lukupiirin sisältöä mukautetaan lukupiiriläisten tarpeisiin, jotta jokaisella olisi mahdollisuus osallistua ja nauttia kirjallisuudesta lukutaidon tasosta riippumatta. Lukupiirimallia voidaan hyödyntää esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa ja muussa lukutaitotyössä selkokieltä tarvitsevien ihmisten parissa.

Ohjaajan oppaasta tukea selkolukupiirin vetämiseksi

Selkokeskus julkaisi lukupiirin ohjaajan oppaan Lukuviikolla 17.–23.4. Käytännönläheinen opas on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita selkolukupiirin vetämisestä. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi, miten selkokirjallisuuden lukupiiri rakentuu, mistä selkokirjoja löytää ja mitä täytyy huomioida vuorovaikutustilanteissa selkokieltä tarvitsevien ihmisten kanssa. Oppaan lopusta löytyy selkolukupiiriin sopivia eri tasoisia lukuvinkkejä ja tehtäviä. Opas on maksuton ja siihen voi tutustua Selkokeskuksen verkkosivulla.

Ohjaajan opas on materiaalipaketin ensimmäinen osa. Materiaalipaketin jälkimmäinen osa on podcast-muotoinen verkkokurssi, joka julkaistaan myöhemmin keväällä. Podcastissa syvennytään selkokieleen ja -kirjallisuuteen yhdessä aiheen asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä

Jenni Stolt
hankesuunnittelija
jenni.stolt@kvl.fi
050 531 1979

21.3.2023 Selkokeskuksen tavoitteet eduskuntavaaleissa selkokielellä

Selkotunnus.

Meillä on kolme tavoitetta eduskuntavaaleissa. Tavoitteet muistuttavat vaalien ehdokkaille, että selkokieli on tärkeä asia. Toivomme, että uusi hallitus edistää selkokielen käyttöä Suomessa.

Tavoite 1: Viranomaisten täytyy osata kirjoittaa ja puhua selkokieltä.

Miksi tavoite on tärkeä?

Suomessa on vain vähän viranomaisia, joiden työntekijät osaavat käyttää selkokieltä. Esimerkiksi Kelassa on suomen kielen asiantuntijoita, jotka kirjoittavat selkokielellä. Yleensä viranomaisilla on kuitenkin liian vähän kielen asiantuntijoita.

Selkokielen käyttö on erityisen tärkeää, jos Suomessa on kriisitilanne. Viranomaisten täytyy osata kertoa kriiseistä selkokielellä, jotta kaikki saavat tietoa niistä.  

Miten tavoite saavutetaan?

 • Viranomaisten täytyy palkata suomen kielen asiantuntijoita. Asiantuntijoiden täytyy osata käyttää selkokieltä.
 • Viranomaisten täytyy tehdä suunnitelma siitä, miten he käyttävät selkokieltä viestinnässään.
 • Viranomaisille täytyy järjestää koulutusta selkokielestä. Kun uusi työntekijä aloittaa työssään, hänen täytyy suorittaa selkokielen koulutus.

Tavoite 2: Selkokieli täytyy saada mukaan lakiin, jossa määrätään verkkopalveluiden saavutettavuudesta.

Miksi tavoite on tärkeä?

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Laki määrää, että esimerkiksi viranomaisten verkkopalveluiden täytyy olla saavutettavat. Saavutettavaa verkkopalvelua on helppo ja mukava käyttää. Laissa ei kuitenkaan sanota, milloin viranomaisten täytyy käyttää selkokieltä verkkopalveluissa. Jos palvelut eivät ole selkokielisiä, ne ovat monelle liian vaikeita.

Miten tavoite saavutetaan?

Lakiin täytyy lisätä määräys siitä, milloin viranomaisten täytyy käyttää selkokieltä verkkopalvelussaan. Palvelun täytyy olla selkokielinen seuraavissa tilanteissa:

 • Palvelu on tärkeä kaikille suomalaisille.
 • Palvelu on tarjolla vain verkossa.
 • Palvelu on tehty ihmisille, jotka tarvitsevat selkokieltä.

Tavoite 3: Täytyy selvittää tarkemmin, mitä hyötyä selkokielestä on.

Miksi tavoite on tärkeä?

Suomessa on noin 700 000 ihmistä, jotka tarvitsevat selkokieltä. Heille selkokielestä on hyötyä, koska selkokieli auttaa heitä osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Suomessa ei ole kuitenkaan selvitetty tarkemmin, mitä muita hyötyjä selkokielestä on.

Miten tavoite saavutetaan?

Täytyy tehdä selvitys, jossa tutkitaan selkokielen hyötyjä. Kuinka tärkeä asia selkokieli on? Säästääkö esimerkiksi yritys rahaa, jos se käyttää selkokieltä?

Voit lukea selkokieliset vaalitavoitteet myös pdf-versiona.

Ota yhteyttä

Leealaura Leskelä
kehittämispäällikkö
leealaura.leskela@kvl.fi
040 717 1971

3.3.2023 Selkokeskuksen eduskuntavaalitavoitteet

Tavoite 1: Viranomaisten selkokielen osaamista on lisättävä

Selkokieleen liittyvää erityisosaamista on vasta muutamilla viranomaisilla Suomessa. Selkokielen käyttöä estävät myös viranomaisten niukat viestintäresurssit sekä vähäinen määrä kielen asiantuntijoita viranomaisen palveluksessa. Varsinkin kriisitilanteissa kielellistä tukea tarvitsevat henkilöt jäävät usein selkokielistä tietoa ja ohjausta vaille.

 • Viranomaiselle on turvattava riittävät viestintäresurssit ja selkokielen osaaminen, jotta se voi viestinnässään ottaa huomioon myös kielellistä tukea tarvitsevat kansalaiset.
 • Selkokieli on otettava osaksi viranomaisen viestintäsuunnitelmia.
 • Viranomaisille on tarjottava selkokieltä koskevaa täydennyskoulutusta, ja selkokieli on otettava osaksi viranomaisen perehdytystä.

Tavoite 2: Selkokieli on saatava mukaan saavutettavuuslainsäädäntöön

Saavutettavista palveluista säädetään tarkasti Laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Selkokieli ei kuitenkaan ole mukana lain pykälissä, vaikka se mainitaan lain perusteluissa. Kieli on olennainen osa palvelun saavutettavuutta, ja selkokieli mahdollistaa monille suomalaisille verkkopalvelun käytön, joten siihen liittyvä vaatimus on lisättävä saavutettavuuslainsäädäntöön. Verkkopalvelu on oltava tarjolla selkokielellä, jos

 • palvelu koskee kaikkia kansalaisia
 • palvelua ei ole mahdollista saada muuten kuin digitaalisena
 • palvelu on suunnattu selkokieltä tarvitseville ihmisille.

Tavoite 3: Selkokielen vaikutuksia on selvitettävä

Selkokieltä tarvitsee noin 700 000 suomalaista. Selkokielen yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista ja sen todellisista hyödyistä ja kustannuksista yhteiskunnalle tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Tarkempi tieto voi innostaa myös yrityksiä ottamaan huomioon selkokielen ja sitä tarvitsevat ihmiset.

 • Selkokielen yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista on tehtävä selvitys.

Voit lukea vaalitavoitteet myös pdf-versiona.

Ota yhteyttä

Leealaura Leskelä
kehittämispäällikkö
leealaura.leskela@kvl.fi
040 717 1971

16.2.2023 Haastamme eduskuntavaalien ehdokkaita ja puolueita viestimään selkokielellä

Politiikan kieltä moititaan usein hankalaksi. Demokratian kannalta on kuitenkin tärkeää, että jokainen saa tietoa esimerkiksi vaaleista itselleen ymmärrettävällä tavalla. Siksi aloitamme torstaina 16.2. kampanjan, jossa kannustamme eduskuntavaalien ehdokkaita ja puolueita viestimään selkokielellä.

Selkokieltä eduskuntaan -kampanjamme tekee näkyväksi, että Suomessa on jopa 750 000 ihmistä, joille selkeäkin yleiskieli on liian vaikeaa. Hankala kieli voi estää yhteiskunnan toimintaan osallistumisen – esimerkiksi äänestämisen. Myös politiikasta ja vaaleista pitäisi viestiä selkokielellä, siis sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteiltaan helpotetulla kielellä.

Ehdokas: kerro videolla kolme tavoitettasi mahdollisimman selkeästi

Haastamme sinut kuvaamaan lyhyen videon, jolla kerrot mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti kolme tärkeintä tavoitettasi vaaleissa. Vinkkejä selkokieliseen puheeseen löydät esimerkiksi pikaoppaastamme. Jaa videosi somessa aihetunnisteella #SelkokieltäEduskuntaan. Jaamme aihetunnisteella tehtyjä selkeitä julkaisuja somekanavissamme.

Voit katsoa mallia videoltamme, jossa avaamme kampanjan ja kerromme yhden omista vaalitavoitteistamme selkokielellä:

Puolue: julkaise selkokieliset vaalitavoitteet

Puolueenne voi osallistua kampanjaan esimerkiksi julkaisemalla selkokieliset vaalitavoitteet verkkosivuillaan, ja näin tavoittaa yli puoli miljoonaa selkokieltä tarvitsevaa ihmistä. Pääsette alkuun näillä vinkeillä:

 • Alue- ja kuntavaaleissa useampi puolue viesti tavoitteistaan selkokielellä. Voitte tutustua puolueiden selkokielisiin materiaaleihin verkkosivullamme ja ideoida omia materiaalejanne niiden avulla.
 • Jos innostutte tuottamaan selkokielisiä materiaaleja itse, voitte tutustua selkokirjoittamisen ohjeisiin ja selkojulkaisun ulkoasuun liittyviin periaatteisiin verkkosivullamme.
 • Jos teillä ei ole osaamista tai resursseja selkokielisen materiaalin tuottamiseen itse, verkkosivuiltamme löytyy lista selkomukautuksia tekevistä tahoista. Emme itse tarjoa tekstien muokkaamista selkokielelle, mutta neuvomme ja ohjaamme mielellämme.
 • Hakekaa lopuksi selkojulkaisullenne selkotunnusta, joka on ilmainen. Tarkemmat hakuohjeet löydätte verkkosivultamme. Kokoamme selkokieliselle vaalisivullemme puolueiden julkaisuja ja viestimme kanavissamme vain sellaisista materiaaleista, joilla on selkotunnus.
 • Jakakaa selkokielinen julkaisunne somessa aihetunnisteella #SelkokieltäEduskuntaan. Jaamme aihetunnisteella tehtyjä julkaisuja Selkokeskuksen somekanavissa.

Lue myös

Ota yhteyttä

Ella Airaksinen
asiantuntija
ella.airaksinen@kvl.fi   
050 309 8466

Julkaistu: