Om lätt finska

Lätt finska (selkosuomi, selkokieli) är lättare att förstå än allmänspråk. Vi definierar lätt finska så här:

Lätt finska är en språkform där innehållet, vokabulären och uppbyggnaden är anpassat till läsaren så att språket blir lättare att läsa och förstå. Lätt finska riktar sig till personer som har svårt att läsa eller förstå allmänspråk.

Lätt språk är ett ännu lättare språk än klarspråk. I lätt språk beaktas läsarnas speciella behov, till exempel genom att rikta texten till läsaren, använda bekanta ord och enkel meningsbyggnad samt gallra mängden information. När allmänspråk omarbetas till lätt språk talar man om att bearbeta språket. I Finland används termen ”lätt finska” eller ”lätt språk”. Termen ”klarspråk” syftar på allmänspråk och är alltså något helt annat.

En väsentlig del av lätt finska är en tydlig layout. När det gäller texter på nätet måste man förutom språket också beakta nättjänsternas tillgänglighet.

På vår webbplats behandlas uttryckligen lätt finska. Lätt språk utvecklas och används dock i olika länder. Definitionen lätt språk, målgrupperna och principerna varierar enligt språk, men det förekommer även gemensamma faktorer.

Den lättlästa svenskan i Finland utvecklas av LL-center (www.ll-center.fi)

Varför behövs lätt språk?

Varje människa har rätt till information som är förståelig. Ett svårt språk hindrar många människor från att fungera som fullvärdiga medborgare i det finska samhället. Syftet med lätt finska är att hjälpa människor som behöver lätt språk att få information, läsa, ge uttryck för sina tankar och att delta i samhällets aktiviteter. Lätt språk är ett tillgängligt språk.

Användningen av lätt finska

Lätt finska kan användas både i tal och skrift. Man kan publicera många slags texter på lätt finska: tryckta eller digitala texter, videor, bildserier, böcker, läromaterial etc. Lätt finska kan användas i vardagligt tal, i intervjuer, undervisningssituationer eller kundservice. I alla situationer där man använder lätt finska är målsättningen att människor ska kunna förstå varandra.

På vår finskspråkiga webbplats har vi sammanställt publikationer på lätt språk som man gratis kan läsa på nätet. Finskspråkiga lättlästa böcker finns i databasen över lättläst litteratur (på finska).

Publicerat: