Lätt finska i tal och växelverkan

Det lätta talspråket gör det lättare att kommunicera i situationer där personer som behöver ett lätt språk är närvarande.
Lätt talat språk

  • hjälper dem som samtalar att skapa samförstånd och gör diskussionen lättare att förstå
  • uppmuntrar dem som samtalar att växelverka och sporrar dem att ta initiativ
  • låter de samtalande uppleva en positiv och belönande växelverkan, oberoende av språkliga svårigheter.

En del av instruktionerna för hur man skriver lätt finska passar också för lätt talat språk. T.ex. långa och abstrakta ord är svåra både i tal och skrift. En del av instruktionerna för lätt skriftspråk lämpar sig inte eller är inte tillräckliga för talat språk.

Vid växelverkan på lätt språk är det viktigaste att man har en genuin önskan att möta sin samtalspartner och bygga upp en växelverkan tillsammans med honom eller henne. Följande instruktioner är till bra hjälp:

  • Lyssna på din samtalspartner. Fyll inte alla tysta stunder med ditt eget prat.
  • Uppmuntra din samtalspartner till att berätta sin egen åsikt och för till exempel diskussionen vidare genom att ställa olika frågor.
  • Vägled din samtalspartner med i samtalet genom att till exempel berätta vad ni ska prata om och i vilken ordningsföljd.
  • Använd vanligt talspråk. Tala lugnt, men inte alltför långsamt.
  • Fråga, om du inte förstår vad din samtalspartner säger.
  • Om din samtalspartner inte förstår dig, formulera saken på nytt. Förklara svåra ord och begrepp om du blir tvungen att använda sådana.
  • Ta till exempel hjälp av bilder, teckningar, miner och gester.

Bakom direktiven för lätt talat språk ligger samtalsanalytisk forskning om språklig asymmetri. Vid språklig asymmetri förs en diskussion där parternas språkliga färdigheter är på mycket olika nivå, t.ex. när den ena använder sitt modersmål och den andra ett främmande språk.

Bekanta dig med litteratur om lätt talad finska och växelverkan (på finska).

Publicerat: