Att skriva lätt finska

En text kan antingen skrivas direkt på lätt finska eller bearbetas från standardspråk till lätt språk. Instruktionerna för lätt finska har utvecklats sedan 1980-talet och de grundar sig i stor utsträckning på praktiska erfarenheter, internationella anvisningar om lätt språk och evidensbaserad information. I Finland har lätt språk även utvecklats för att passa olika slags texter. Man har till exempel utarbetat separata anvisningar för saktext, skönlitteratur och medietexter. Här är en kort beskrivning av skrivinstruktionerna för lätt finska.

Instruktionerna för att skriva lätt finska är indelade i tre huvudgrupper:

 • texten som helhet och att beakta läsaren
 • ord
 • språkbyggnad.

Mera instruktioner finns på våra finskspråkiga sidor.

Texten som helhet och att beakta läsaren

Den som skriver lätt finska måste fästa uppmärksamhet vid texten som helhet. Skribenten måste till exempel tänka på hur mycket information texten innehåller och att den är skriven ur en synvinkel som känns bra för läsaren. Skribenten ska också fundera på om texten saknar väsentlig information och därför låter läsaren dra alltför många slutledningar.

 • Skriv ur läsarens perspektiv. Det lönar sig att i lättläst text använda till exempel du-form (skicka blanketten, svara på enkäten), om detta passar in i texttypen.
 • Använd ett språk där läsarens värdesätts och texten lämpar sig för läsarens åldersnivå.
 • Gallra bort all onödig information som läsaren inte behöver för att förstå vad saken gäller. Ta dock inte bort alla detaljer som livar upp texten.
 • Var försiktig så att det inte uppstår luckor i innehållet. En lucka i innehållet uppstår när författaren antar att läsaren ska dra slutsatser eller känna till något som inte direkt anges i texten.
 • Beskriv i ett avsnitt enbart en viktig sak och i ett kapitel enbart en faktahelhet.
 • Skriv rubriken så, att rubriken och innehållet stämmer överens. Ge texten rytm med hjälp av underrubriker. Använd underrubriker även i kortare texter.
 • Gå konsekvent vidare i texten, hoppa inte från en sak till en annan.

Det svåraste när det gäller att skriva lätt språk är ofta att planera innehållet och helheten så att texten bäst betjänar läsaren.

Ord

Orden är ofta det första som många läsare fäster uppmärksamhet vid i texten. Finska ord kan vara långa och man använder mycket sammansatta ord jämfört med många andra språk. De långa orden i kombination med finskans böjningssystem gör att finskspråkiga texter kan vara svåra att läsa för dem som behöver lätt språk. Den som skriver lätt finska behöver också komma ihåg att läsarnas ordförråd inte är lika stort som hos dem som läser texter på standardspråk.

I lätt finska:

 • Använd så vardagliga, bekanta, korta och konkreta ord som möjligt.
 • Undvik svåra ord och begrepp. Till exempel abstrakt och symboliska ord är svåra.
 • Om du är tvungen att använda ett svårt begrepp, förklara det i texten.
 • Använd ordet i dess vanligaste bemärkelse.

Exempel på ett ord på standardspråkliga ord som bör förklaras:

Lika rösträtt = Lika rösträtt betyder att alla finländare har likadan rätt att röst i valen.

Exempel på ord som kan bytas ut till ett vanligare och lättare ord:
Enhet för småbarnspedagogik (officiellt) -> daghem, dagis (talspråkligt)

Språkliga strukturer

Det finska språket innehåller böjningsformer som kan vara svåra för dem som använder lättläst. De svåra böjningsformerna är ovanligare i talspråk. Också de vanliga böjningsformerna kan ställa till med problem när de orsakar ändringar i ordstammen. Ytterligare svårigheter uppstår när böjningsformer och ändelser kopplas ihop med den förändrade ordstammen. I lätt finska är det skäl att försöka dela upp sammansatta ord till skilda ord.

Exempel på svåra ordkonstruktioner i finskan, där den svenska motsvarigheten kräver många ord:
Joulutontuillekohan? ≈ Ska vi alltså ge det åt jultomtarna?
Menemmeköhän? ≈ Tycker du att vi ska gå?

Förutom böjningsformerna ska den som skriver lättläst fästa uppmärksamhet vid uttryck, meningar och frasers uppbyggnad och längd samt textens sammanhang.

I lätt finska ska du

 • använda korta meningar
 • uttrycka endast en sak i varje mening
 • bygga upp meningen så att den beskriver någon som gör något
 • använda passiv endast när den som gör något inte är känd eller detta inte är relevant.

Stilarter

I Finlands utvecklas instruktionerna så att de bättre beaktar olika texters uppgift och syfte. Därför har instruktionerna olika tyngdpunkt och skiljer sig också från varandra, beroende på hurudan text skribenten vill producera. I den finskspråkiga boken Selkokirjoittajan tekstilajit (Kulkki-Nieminen & Leskelä 2015) kan man läsa mer om olika stilarters betydelse när man skriver lätt finska.

Läs mer om instruktionerna för att skriva lättläst (på finska).
Bekanta dig med teoretisk litteratur om lättläst (på finska).

Publicerat: