Långtidsstipendium för författare av lättläst litteratur

Arbetsgruppen för lättläst litteratur kan årligen även bevilja en författare ett långtidsstipendium, avsett för en erfaren författare av lättläst litteratur som arbetar med ett omfattande projekt. Stipendiet kan gälla ett mer krävande bokprojekt eller en serie böcker. Stipendiet beviljas för arbete på heltid under cirka 2–4 månader och beloppet är 6 000–8 000 euro.

Långtidsstipendium beviljas på basis av en arbetsplan. I arbetsplanen ska sökanden beskriva idén med och det huvudsakliga innehållet i ett omfattande eller flera mindre bokprojekt samt en plan för hur texten kan testas. Bokidéerna ska vara aktuella och svara på behov hos läsare av lättläst litteratur. Stipendiet söks med en ansökningsblankett, till vilken ska bifogas ett textprov på några sidor från den kommande boken eller bokserien samt uppgifter om författarens tidigare produktion av lättläst litteratur.  Arbetsstipendiet kan endast beviljas en person som tidigare har gett ut en lättläst bok som har godkänts av Arbetsgruppen för lättläst litteratur.

Arbetsstipendium kan även ansökas av en arbetsgrupp som är tillsatt för projektet. I sådana fall ska arbetsgruppen utse en person som primärt ansvarar för användningen och redovisningen av stipendiet och som undertecknar det stipendieavtal som ingås med Kehitysvammaliitto. Av ansökan ska framgå namnen på alla medlemmar i arbetsgruppen samt det ansvar de tar i projektet.

Långtidsstipendium för författare av lättläst litteratur beviljas nödvändigtvis inte varje år. Arbetsgruppen bedömer också årets ansökningar som en helhet, så de enskilda belsuten påverkas av antalet ansökningar och kvaliteten på dessa.

Den undertecknade ansökan lämnas in den 31 december–den 31 januari per e-post: ella.airaksinen@kvl.fi.

Blanketter

Ansökan om långtidsstipendium för författare av lättläst litteratur (pdf)
Ansökan om långtidsstipendium för författare av lättläst litteratur (Word)

Arbetsgruppens beslut

Till sökanden som beviljas statsunderstöd för lättläst litteratur skickas ett avtal som ska skrivas under och returneras. Sökanden förbinder sig att redovisa för understödets användande inom utsatt tid.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd beviljas

Ett nekande beslut är inget hinder för en ny ansökan. Till det nekande beslutet kan fogas ändrings- eller korrigeringsförslag som den sökande bör beakta i sin nya ansökan.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd inte beviljas

Publicerat: