Stipendium för utvecklings- och forskningsprojekt om lättläst litteratur

Statsunderstöd för lättläst litteratur kan beviljas för ett projekt vars mål är att utveckla lättläst litteratur. Det kan gälla ett projekt som

  • rämjar utgivningen av lättläst litteratur eller möjligheterna att nå ut till läsare
  • ökar medvetenheten om lättläst litteratur
  • syftar till att undersöka erfarenheterna hos läsare av lättläst litteratur.

För att beviljas understöd ska sökanden kunna uppvisa att han eller hon väl känner till branschen och målet med projektet i fråga. Dessutom ska sökanden uppvisa att projektet är tillräckligt omfattande och synligt. Arbetsgruppen bedömer också årets ansökningar som en helhet, så de enskilda belsuten påverkas av antalet ansökningar och kvaliteten på dessa.

Understöd beviljas inte för grundläggande forskning som leder till en examen. Statsunderstöd för lättläst litteratur är inte avsett som forskningsstipendium eller för att täcka omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt. Med understödet kan endast en del av kostnaderna för projektet finansieras.

Den undertecknade ansökan lämnas in den 31 december–den 31 januari per e-post: ella.airaksinen@kvl.fi.

Elektroniska ansökningar, ansökningar som saknar sökandens underteckning eller annars bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Blanketter

Ansökan om stipendium för utvecklings- och forskningsprojekt om lättläst litteratur (pdf)
Ansökan om stipendium för utvecklings- och forskningsprojekt om lättläst litteratur (Word)

Arbetsgruppens beslut

Till sökanden som beviljas statsunderstöd för lättläst litteratur skickas ett avtal som ska skrivas under och returneras. Sökanden förbinder sig att redovisa för understödets användande inom utsatt tid.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd beviljas

Ett nekande beslut är inget hinder för en ny ansökan. Till det nekande beslutet kan fogas ändrings- eller korrigeringsförslag som den sökande bör beakta i sin nya ansökan.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd inte beviljas

Publicerat: