Stipendium för att göra en taktil bok

För att göra en taktil bok kan man ansöka om statsunderstöd för lättläst litteratur då det är fråga om skönlitterära böcker eller faktaböcker. Stipendium beviljas inte för läroböcker eller läromedel.

Den undertecknade ansökan lämnas in genom ett elektroniskt bidragssystem: https://selkokeskus.apurahat.net/.

Ansökningar som saknar sökandens underteckning, annars bristfälliga ansökningar eller ansökningar som har skickats per post behandlas inte.

Information om taktila böcker finns på Celias webbsidor.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Arbetsgruppen bedömer ansökan på basis av de uppgifter och bilagor som sökanden har uppgett i och bifogat till sin ansökan. Arbetsgruppen bedömer också årets ansökningar som en helhet, så de enskilda besluten påverkas av antalet ansökningar och kvaliteten på dessa.

Bokplan

Gör upp en plan för din bok, där bokens manuskript och foton av de planerade sidorna i boken ingår. En förutsättning för att beviljas stipendium är att Celia har godkänt bokplanen. Sökanden ska i god tid innan ansökningstiden går ut presentera en bokplan för Celia, som i sin tur meddelar Arbetsgruppen för lättläst litteratur om boken har godkänts. Sökanden förbinder sig samtidigt att bearbeta boken enligt Celias anvisningar. Arbetsgruppen för lättläst litteratur fattar beslut om beviljande av statsunderstöd på basis av bokplanen och bokens manuskript.

Uppgifter om sökanden

Som bilagor till ansökan krävs förutom en bokplan även uppgifter om sökanden och hens eventuella tidigare projekt med taktila böcker.

Arbetsgruppens beslut

Sökanden som beviljas statsunderstöd för lättläst litteratur måste underteckna ett avtal via bidragssystemet. Sökanden förbinder sig att redovisa för understödets användande inom utsatt tid.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd beviljas

Ett nekande beslut är inget hinder för en ny ansökan. Till det nekande beslutet kan fogas ändrings- eller korrigeringsförslag som den sökande bör beakta i sin nya ansökan.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd inte beviljas

Publicerat: