Stipendium för illustratör av en lättläst bok

En illustratör kan ansöka om stipendium för att illustrera en lättläst bok. Arbetsgruppen bedömer ansökan på basis av de illustrationsprov som sökanden skickat in och annan information som sökanden har uppgett i sin ansökan. Det är viktigt att det framkommer till en hurudan bok illustrationerna ska användas och hur omfattande illustratörens arbete är. Den undertecknade ansökan lämnas in genom ett elektroniskt bidragssystem: https://selkokeskus.apurahat.net/.

Ansökningar som saknar sökandens underteckning, annars bristfälliga ansökningar eller ansökningar som har skickats per post behandlas inte.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Arbetsgruppen bedömer ansökan på basis av de uppgifter och illustrationsprov som sökanden har uppgett i och fogat till sin ansökan. Arbetsgruppen bedömer också årets ansökningar som en helhet, så de enskilda belsuten påverkas av antalet ansökningar och kvaliteten på dessa.

Illustrationsprov

Som bilagor till ansökan ska fogas minst en bild som är ganska färdig. Även de textutdrag som hör ihop med illustrationerna ska fogas till illustrationsproven.

För illustrationer till en LL-bok finns vissa specialkrav som den sökande noggrant ska bekanta sig med.

Uppgifter om sökanden

Som bilagor till ansökan krävs uppgifter om sökanden och hans eller hennes tidigare illustrationer. Av en person som ansöker om stipendium för illustratör av en lättläst bok förutsätts ändå inte tidigare erfarenhet av att illustrera en lättläst bok.

Intentionsavtal med förläggaren

Av en person som ansöker om stipendium för illustratör av en lättläst bok krävs att han eller hon har ingått ett intentionsavtal med en förläggare. Till ansökan ska fogas förläggarens kontaktuppgifter.

Arbetsgruppens beslut

Sökanden som beviljas statsunderstöd för lättläst litteratur måste signera ett avtal genom bidragssystemet. Sökanden förbinder sig att redovisa för understödets användande inom utsatt tid.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd beviljas

Ett nekande beslut är inget hinder för en ny ansökan. Till det nekande beslutet kan fogas ändrings- eller korrigeringsförslag som den sökande bör beakta i sin nya ansökan.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd inte beviljas

Publicerat: