Stipendium för illustratör av en lättläst bok

En illustratör kan ansöka om stipendium för att illustrera en lättläst bok. Arbetsgruppen bedömer ansökan på basis av de illustrationsprov som sökanden skickat in och annan information som sökanden har uppgett i sin ansökan. Det är viktigt att det framkommer i en hurudan bok dessa illustrationer ska användas och hur omfattande illustratörens arbete är.

Man kan inte ansöka om stipendium för läromaterial, redan utgivna publikationer eller nytryck. Du kan ansöka om stipendium endast om bokens författare eller förläggare i sin egen ansökan inlämnar minst en tredjedel av det färdiga manuskriptet.

Den undertecknade ansökan lämnas in genom ett elektroniskt bidragssystem: https://selkokeskus.apurahat.net/.

Ansökningar som saknar sökandens underteckning, annars bristfälliga ansökningar eller ansökningar som har skickats per post behandlas inte.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Arbetsgruppen bedömer ansökan på basis av de uppgifter och illustrationsprov som sökanden har uppgett i och fogat till sin ansökan. Arbetsgruppen bedömer också årets ansökningar som en helhet, så de enskilda besluten påverkas av antalet ansökningar och kvaliteten på dessa.

Intentionsavtal med förläggaren

Av en person som ansöker om stipendium för illustratör av en lättläst bok krävs att hen har ingått ett intentionsavtal med en förläggare. Till ansökan ska fogas förläggarens kontaktuppgifter.

Illustrationsprov

Som bilagor till ansökan ska fogas minst en bild som är ganska färdig. Även de textutdrag som hör ihop med illustrationerna ska fogas till illustrationsproven.

För illustrationer till en LL-bok finns vissa specialkrav som den sökande noggrant ska bekanta sig med.

Uppgifter om sökanden

Som bilagor till ansökan krävs uppgifter om sökanden och hens tidigare illustrationer. Av en person som ansöker om stipendium för illustratör av en lättläst bok förutsätts ändå inte tidigare erfarenhet av att illustrera en lättläst bok.

Arbetsgruppens beslut

Sökanden som beviljas statsunderstöd för lättläst litteratur måste underteckna ett avtal via bidragssystemet. Sökanden förbinder sig att redovisa för understödets användande inom utsatt tid.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd beviljas

Ett nekande beslut är inget hinder för en ny ansökan. Till det nekande beslutet kan fogas ändrings- eller korrigeringsförslag som den sökande bör beakta i sin nya ansökan.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd inte beviljas

Publicerat: