Om stipendium eller understöd inte beviljas

Orsakerna till att understöd eller stipendium inte beviljas varierar. Orsaken kan exempelvis vara att texten i manuskriptet, illustrationerna eller ombrytningen inte motsvarar principerna för lättläst litteratur. Ett nekande beslut kan också bero på andra faktorer som inverkar på den planerade bokens nivå eller hänföra sig till arbetsgruppens bedömningar av verkningarna eller lämpligheten av utvecklings- och forskningsprojektet för lättläst litteratur. Arbetsgruppen bedömer också årets ansökningar som en helhet, så de enskilda belsuten påverkas av antalet ansökningar och kvaliteten på dessa. I fråga om taktila böcker kan ett nekande beslut bero på Celias bedömning av projektet.

Arbetsgruppen åtar sig inte att behandla bristfälliga ansökningar. Ansökningar som saknar nödvändiga bilagor eller underteckning behandlas inte.

Arbetsgruppen är inte skyldig att motivera sina beslut för sökanden.

Ett nekande beslut är inget hinder för en ny ansökan. Till det nekande beslutet kan fogas ändrings- eller korrigeringsförslag som den sökande bör beakta i sin nya ansökan.

Närmare upplysningar fås av sekreteraren för Arbetsgruppen för lättläst litteratur Ella Airaksinen, ella.airaksinen[at]kvl.fi, Tfn: 050 309 8466

Publicerat: