Om stipendium eller understöd beviljas

Om sökanden beviljas statsunderstöd för lättläst litteratur förbinder han eller hon sig att genomföra projektet inom utsatt tid på det sätt som anges i ansökan samt att beakta eventuella ändringsförslag som Arbetsgruppen för lättläst litteratur har framfört i sitt beslut.

Man måste inte betala skatt på statsstöd, men man måste nämna det i sin skattedeklaration. Selkokeskus informerar också Skatteverket om stöd och stipendier då mottagaren får 1 000 euro eller mer under ett kalenderår. (VHp 1103/2013, 8 §).

Stipendie- eller understödsavtal

Från och med 2021 meddelas sökanden om ett positivt beslut genom bidragssystemet. Genom bidraggsystemet skickas också ett avtal som gäller beviljande av understöd, användning av understöd, övervakning av användningen av understöd och villkor. Sökanden ska underteckna avtalet elektroniskt. Enligt avtalet har Selkokeskus vid Kehitysvammaliitto rätt att övervaka användningen av det beviljade understödet och rätt att vid behov kräva att understödet återbetalas.

Understödet betalas till sökanden först sedan det undertecknade avtalet är returnerat.

Övervakning av användningen av understöd beviljat för lättläst litteratur

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas in till Selkokeskus genom bigragssystemet före utgången av den sista användningsdagen för stipendiet eller understödet. Den sista användningsdagen framgår av avtalet.

Närmare upplysningar fås av sekreteraren för Arbetsgruppen för lättläst litteratur Ella Airaksinen, ella.airaksinen[at]kvl.fi, Tfn: 050 309 8466

Publicerat: