Understöd för förläggare av en lättläst bok

En förläggare kan ansöka om understöd för att delvis (max 75 %) täcka kostnaderna för utgivningen av en lättläst bok. Understöd beviljas inte för en bok som redan har getts ut eller nyutgåvor. Det är inte meningen att understödet ska täcka alla kostnader som utgivningen av boken ger upphov till. Boken ska vara en lättläst skönlitterär bok, faktabok, publikation på webben eller en ljudbok som inte har publicerats som normal bok tidigare. Den undertecknade ansökan lämnas in genom ett elektroniskt bidragssystem: https://selkokeskus.apurahat.net/.

Ansökningar som saknar sökandens underteckning, annars bristfälliga ansökningar eller ansökningar som har skickats per post behandlas inte.

Av ansökan ska framgå bokens idé och omfattning (antalet sidor med text och illustrationer), tidtabell för tryckningen och kostnader för utgivningen av boken. Förläggaren kan i sin egen ansökan ansöka om understöd för att täcka kostnaderna för illustrationerna i boken, i det fall illustratören inte gör det. Till ansökan ska då fogas ett tillräckligt antal illustrationsprov. Läs mer om:  Stipendium för illustratör av en lättläst bok.

Om såväl författaren, illustratören som förläggaren samtidigt ansöker om statsunderstöd för samma lättlästa bok, kan de sinsemellan komma överens om i vems ansökan text- och illustrationsproven bifogas.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Arbetsgruppen bedömer ansökan på basis av de uppgifter som sökanden har uppgett i sin ansökan, samt de text-, illustrations- och ombrytningsprov som bifogats till ansökan. Arbetsgruppen bedömer också årets ansökningar som en helhet, så de enskilda belsuten påverkas av antalet ansökningar och kvaliteten på dessa.

Uppgifter om förläggaren

Till ansökan ska förutom proven även fogas uppgifter om förläggaren och om förläggarens eventuella tidigare produktion av lättlästa böcker (eller böcker som riktar sig till andra specialgrupper). Av en förläggare som ansöker om understöd för en lättläst bok förutsätts ändå inte tidigare produktion av lättlästa böcker.

Textprov

Om författaren till boken samtidigt ansöker om stipendium, behöver förläggaren inte bifoga textprov till sin ansökan. Textproven ska vara tillräckligt omfattande så att det på basis av dem är möjligt att få en helhetsbild av boken. Helst ska textproven bestå av hela bokens manuskript (några sidor med text räcker i allmänhet inte).

Trots att textproven inte behöver vara helt slutförda, ska de visa att texten motsvarar principerna för lättläst språk och att författaren behärskar konsten att skriva en skönlitterär text eller en faktatext.

Ombrytnings- och illustrationsprov

Förläggaren ska som bilaga till ansökan skicka ett ombrytningsprov på några uppslag för att arbetsgruppen ska kunna försäkra sig om att ombrytningen av boken följer de kriterier som ställs för lättlästa böcker. Om boken innehåller illustrationer ska ombrytningsprovet också innehålla bilder.

Trots att ombrytnings- och illustrationsproven i ansökningsskedet inte behöver vara slutgiltiga, ska de visa att ombrytningen av och illustrationerna i boken är lämpliga med avseende på läsare av lättläst litteratur och att de följer principerna för lättläst litteratur.

Arbetsgruppens beslut

Sökanden som beviljas statsunderstöd för lättläst litteratur måste signera ett avtal genom bidragssystemet. Sökanden förbinder sig att redovisa för understödets användande inom utsatt tid.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd beviljas

Ett nekande beslut är inget hinder för en ny ansökan. Till det nekande beslutet kan fogas ändrings- eller korrigeringsförslag som den sökande bör beakta i sin nya ansökan.

Läs mer här: Om stipendium eller understöd inte beviljas

Publicerat: