Selkokirjallisuuden valtionavustuksen ehdot

Nämä ehdot on julkaistu 20.12.2023. Ehtoihin voi tulla muutoksia.

Selkokirjallisuuden valtionavustuksen käyttötarkoitus

Valtionavustus on tarkoitettu selkokielisen kauno- tai tietokirjan kirjoittamiseen, mukauttamiseen, kääntämiseen, kuvittamiseen tai kustantamiseen tai selkokirjallisuutta edistävän hankkeen toteuttamiseen. Kirja voi olla kirjoitettu selkosuomella tai selkoruotsilla.

Avustuksen yleiset ehdot

Lue selkokirjallisuuden valtionavustuksen ehdot huolellisesti läpi ennen kuin haet avustusta. Jos sinulle myönnetään avustus, sitoudut näihin ehtoihin. Lisäksi sinun pitää allekirjoittaa avustuksen käyttöä koskeva sopimus pankkitunnuksillasi.

Näissä ehdoissa selkokirjallisuuden valtionavustusta saaneeseen kirjoittajaan, kuvittajaan, kustantajaan ja kehittämishankkeen toteuttajaan viitataan yhteisesti sanalla avustuksen saaja.

Kirjan julkaisusta täytyy olla aiesopimus

Kirjoittaja ja kuvittaja voivat saada avustusta vain, jos kirjan julkaisemisesta on tehty aiesopimus kustantajan kanssa. Kirjan kirjoittaja, kuvittaja ja kustantaja voivat saada oman avustuksensa kirjan tekemiseen. Jos kirjoittajan hakemus hylätään, myös kuvittaja ja kustantaja saavat kielteisen päätöksen.

Selkokirjan kuvittaja voi saada avustusta myös siinä tapauksessa, jos hakemuksen kohteena olevalle kirjalle on myönnetty jo aiemmin selkokirjallisuuden valtionavustusta kirjoittajalle tai kustantajalle tai selkotunnus.

Kustantajaa ei saa vaihtaa enää siinä vaiheessa, kun avustukset on myönnetty.

Kirjan täytyy ilmestyä Suomessa

Avustusta myönnetään vain sellaisille suomen- tai ruotsinkielisille selkokirjoille, jotka ilmestyvät Suomessa suomalaisen kustantamon julkaisemina. Jos hakija asuu ulkomailla, hänellä pitää olla Suomen kansalaisuus.

Avustusta saanut kirja täytyy julkaista

Avustuksen saaja sitoutuu saattamaan selkokirjan valmiiksi ja julkaisemaan sen. Kirjan pitää noudattaa pääpiirteissään sitä synopsista, jonka hakija on esittänyt hakemuksessaan. Valmiin kirjan täytyy noudattaa selkokielen periaatteita, ja siihen pitää lisätä selkotunnus. Kirjan sisäsivulle suositellaan kirjaamaan seuraava tieto: Kirjan tekemiseen on saatu selkokirjallisuuden valtionavustusta.

Avustus täytyy olla käytetty kokonaan sopimuksessa kerrottuun viimeiseen käyttöpäivään mennessä. Selkokirjan on täytynyt ilmestyä siinä vaiheessa.

Kirja ei saa ilmestyä ennen kuin avustuspäätökset on ilmoitettu ja sopimus avustuksen käytöstä on allekirjoitettu.

Avustuksen käytöstä täytyy tehdä selvitys

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään avustussopimuksessa ilmoitettuna päivänä. Tällöin avustusta saaneen kirjan on täytynyt jo ilmestyä. Jos avustus on käytetty, mutta kirjan ilmestyminen on viivästynyt avustuksen saajista johtumattomista syistä, arvioidaan tapauskohtaisesti, tarvitseeko avustus palauttaa.

Jos ehtoja rikotaan, avustus täytyy palauttaa

Avustuksen saaja voi joutua palauttamaan saamansa avustuksen, jos hän ei toteuta hanketta hakemuksessa esittämällään tavalla tai muuten rikkoo näitä ehtoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjan tai muun hankkeen täytyy olla valmis ja ilmestynyt siinä vaiheessa, kun avustuksen käyttöaika päättyy.

Avustusta ei tarvitse palauttaa, jos kirjaprojektin tai hankkeen peruuntuminen johtuu painavasta ja avustuksen saajasta johtumattomasta syystä (esimerkiksi todennettavissa oleva sairastuminen, kustantajan konkurssi). Kirjoittajan ja kuvittajan ei tarvitse palauttaa avustusta, jos kirjaprojektin peruuntuminen johtuu kustantajasta.

Avustuksen saajan pitää olla viipymättä yhteydessä selkokirjatyöryhmän sihteeriin, jos näyttää siltä, että avustusta ei ehditä käyttämään ajoissa tai jos kirjan ilmestyminen on epävarmaa.

Hakijana työryhmä

Jos hakijana on työryhmä, se määrittelee itse, miten sille myönnetty avustus jakautuu jäsenten kesken. Jos työryhmästä joku jättää kirjaprojektin, selkokirjatyöryhmä arvioi tapauskohtaisesti, kykenevätkö jäljelle jääneet työryhmän jäsenet toteuttamaan kirjan riittävän samalla lailla kuin hakemuksessa on kuvattu. Jos se onnistuu, työryhmän jättänyt jäsen palauttaa avustuksen ja jäljelle jäänyt ryhmä voi jakaa sen keskenään parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos selkokirjatyöryhmä arvioi, että kirjaprojektia ei ole mahdollista saattaa valmiiksi, avustukset joudutaan palauttamaan.

Lue myös

Julkaistu: