Selkokirjan kuvittajan apuraha

Selkokirjan kuvittaja voi hakea apurahaa kuvitustyöhön. Työryhmä arvioi hakemusta hakijan lähettämien kuvitusnäytteiden ja muun hakemuksesta ilmi käyvän tiedon perusteella. Hakemuksessa on tästä syystä ilmaistava, millaiseen kirjaan kuvitus tulee ja kuinka laajasta kuvitustyöstä on kyse.

Lähetä hakemus viimeistään 31.1.2021 Selkokeskuksen sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Järjestelmä avataan syksyn 2020 aikana.

Postitse saapuneita, allekirjoittamattomia tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Suomessa julkaistuihin selkokirjoihin voi tutustua selkokielisten kirjojen tietokannassa.
Lisätietoa: Selkokirjatietokanta

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Työryhmä arvioi hakemusta hakijan hakulomakkeessa ilmoittamien tietojen sekä kuvitusnäytteiden perusteella. Avustus- ja apurahapäätöksiä katsotaan työryhmässä myös kokonaisuudessa, joten yksittäiseen päätökseen vaikuttavat muiden saman vuoden hakemusten laatu ja määrä.

Kuvitusnäyte

Hakijan täytyy toimittaa hakemukseen riittävät kuvitusnäytteet tulevasta kuvituksesta.

Näytteiden on oltava riittävän laajat, jotta niiden perusteella on mahdollista muodostaa kokonaiskuva tulevasta kuvituksesta ja sen soveltuvuudesta selkokirjan kuvitukseksi. Tarkkaa määrää riittävyydestä on vaikea antaa, sillä kuvitustöiden laajuus ja vaativuus vaihtelee. Jos kirjaan tulee vain muutama kuva, näytteitä voi olla vähemmän kuin runsaasti kuvitetussa, laajemmassa työssä.

Näytteiden tulisi olla mahdollisimman viimeisteltyjä, vaikka lopullista kuvitusta hakemuksen näytteissä ei edellytetäkään. Myös kuvitukseen liittyvät tekstikohdat on liitettävä kuvitusnäytteiden mukaan. Selkokirjan kuvitukseen liittyy erityisvaatimuksia, joihin hakijan on syytä perehtyä huolellisesti.
Lisätietoa: Kuvallinen selkoilmaisu

Tietoa hakijasta

Hakemuksen liitteenä vaaditaan tietoa hakijasta ja hänen aikaisemmista kuvituksistaan. Selkokirjan kuvittaja-apurahan hakijalta ei kuitenkaan edellytetä aikaisempaa kokemusta selkokirjojen kuvittajana.

Aiesopimus kustantajan kanssa

Kuvittaja-apurahan hakijalta edellytetään, että hänellä on aiesopimus kirjan kustantajan kanssa. Hakemukseen tulee liittää kustantajan yhteystiedot.

Apurahapäätöksen jälkeen

Jos apuraha myönnetään, hakijaan otetaan yhteyttä sopimuksen allekirjoittamista ja apurahan myöntämistä varten. Tuen saaja on velvollinen tekemään selvityksen apurahan käytöstä annetussa aikataulussa.
Lisätietoa: Jos apuraha tai avustus myönnetään.

Kielteinen päätös ei ole este hakea tukea uudelleen. Kielteisessä päätöksessä voi olla mukana muutos- tai korjausehdotuksia, jotka hakijan on hyvä ottaa huomioon uudessa hakemuksessaan.
Lisätietoa: Jos apurahaa tai avustusta ei myönnetä

 

Julkaistu: